Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible e a cota íntegra en réxime de tributación individual, para a aplicación dos límites establecidos nos artigos 67, apartados c), d) e e), e 71.2 da LIS

De acordo co artigo 67 e) da LIS, as bases impoñibles negativas de calquera entidade pendente de compensar no momento da súa integración no grupo fiscal poderán ser compensadas na base impoñible deste , co límite do 70 por cento da base impoñible individual da propia entidade, tendo en conta as eliminacións e incorporacións que correspondan á devandita entidade.

Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, a disposición adicional décimo quinta da LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, substituirán o límite establecido nas letras d) e e) do artigo 67 da LIS polos seguintes:

  • o 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros pero inferior a 60 millóns de euros.

  • o 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

Polo tanto, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2017, os contribuíntes aos que non resulte de aplicación a disposición adicional décimo quinta da LIS , deberán aplicar o límite do 70 por cento establecido no artigo 67 e) da devandita Lei.

E doutra banda, o artigo 71.2 da LIS establece que as deducións de calquera entidade pendente de aplicación no momento da súa inclusión no grupo fiscal poderán deducirse na cota íntegra do grupo fiscal co límite que corresponder á devandita entidade no réxime individual de tributación, tendo en conta as eliminacións e incorporacións que correspondan á devandita entidade, de acordo co que se establece nos artigos 64 e 65 da LIS .

En definitiva, para determinar o importe das bases impoñibles negativas a compensar e as deducións que hai que aplicar no período, xeradas por unha entidade con carácter previo á súa incorporación ao grupo, cómpre determinar a tributación individual da entidade con criterios de grupo tendo en conta as eliminacións e incorporacións.

Para determinar a liquidación individual da entidade con criterios de grupo débese continuar coa liquidación desde o recadro [01029] da páxina 13 do modelo 200. De maneira que partindo da base impoñible individual tida en conta para o cálculo da base impoñible do grupo, recadro [01029], débense sumar as eliminacións e incorporacións correspondentes á entidade, recadro [01030], e a integración individual das dotacións do artigo 11.12 da LIS , recadro [01031], cuxa formalización non foi posible na páxina 12 do modelo 200 (recadros [00415], [00211], [00416] e [00543]).

O resultado determinaranos a base impoñible antes da compensación de bases impoñibles negativas do recadro [00550], e a partir de aí cubrirase a autoliquidación da cota líquida positiva, é dicir o recadro [00592] da páxina 14 do modelo 200, sempre respectando o criterio do grupo.