Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Conta técnica seguro de vida e conta non técnica

Conta técnica seguro de vida e conta non técnicaNº claveEquivalencias contas PCEANº claveEquivalencias contas PCEA
Primas imputadas ao exercicio, netas de reaseguro - - [00289] [00290] + [00294] + [00295] + [00298]
Primas reportadas [00290] [00291] + [00292] + [00293] - -
Seguro directo [00291] 701 - -
Reaseguro aceptado [00292] 703 - -
Variación da corrección por deterioración das primas pendentes de cobramento (+ ou-) [00293] 7971, (6971) - -
Primas do reaseguro cedido (-) [00294] (705) - -
Variación da provisión para primas non consumidas e para riscos en curso (+ ou-) [00295] 7931, (6931) - -
Seguro directo [00296] - - -
Reaseguro aceptado [00297] - - -
Variación da provisión para primas non consumidas, reaseguro cedido (+ ou-) [00298] 7939, (6939) - -
Ingresos do inmobilizado material e dos investimentos - - [00299] [00300] + [00301] + [00302] + [00305]
Ingresos procedentes dos investimentos inmobiliarias [00300] 752 - -
Ingresos procedentes dos investimentos financeiros [00301] 760, 761, 762, 768, 769 - -
Aplicacións de correccións de valor por deterioración do inmobilizado material e dos investimentos [00302] [00303] + [00304] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00303] 791, 792 - -
De investimentos financeiros [00304] 796, 799 - -
Beneficios en realización do inmobilizado material e dos investimentos [00305] [00306] + [00307] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00306] 771, 772 - -
De investimentos financeiros [00307] 763, 766 - -
Ingresos de investimentos afectos a seguros en que o tomador asume o risco do investimento - - [00308] 752, 760, 761, 762, 763, 766, 768, 769, 771, 772
Outros ingresos técnicos - - [00309] 770, 779
Sinistralidade do exercicio, neta de reaseguro - - [00310] [00311] + [00315] + [00319]
Prestacións e gastos pagos [00311] [00312] + [00313] + [00314] - -
Seguro directo [00312] (601) - -
Reaseguro aceptado [00313] (603) - -
Reaseguro cedido (-) [00314] 605 - -
Variación da provisión para prestacións (+ ou-) [00315] [00316] + [00317] + [00318] - -
Seguro directo [00316] (6935), 7935 - -
Reaseguro aceptado [00317] (6935), 7935 - -
Reaseguro cedido (-) [00318] (6939), (7939) - -
Gastos imputables a prestacións [00319] (01) - -
Variación doutras provisións técnicas, netas de reaseguro (+ ou-) - - [00320] [00321] + [00325] + [00326]
Provisións para seguros de vida [00321] [00322] + [00323] + [00324] - -
Seguro directo [00322] (6931), 7931 - -
Reaseguro aceptado [00323] (6931), 7931 - -
Reaseguro cedido (-) [00324] (6939), 7939 - -
Provisións para seguros de vida cando o risco de investimento asúmano os tomadores de seguros [00325] (6932), 7932 - -
Outras provisións técnicas [00326] (6937), (6938), 7937, 7938 - -
Participacións en beneficios e extornos - - [00327] [00328] + [00329]
Prestacións e gastos por participación en beneficios e extornos [00328] (606) - -
Variación da provisión para participacións en beneficios e extornos (+ ou-) [00329] (6936), 7936 - -
Gastos de explotación neta - - [00330] [00331] + [00332] + [00333]
Gastos de adquisición [00331] (611), 737, (030) - -
Gastos de administración [00332] (031) - -
Comisións e participacións no reaseguro cedido e retrocedido [00333] 711, 713 - -
Outros gastos técnicos (+ ou-) - - [00334] [00335] + [00336] + [00337]
Variación da deterioración por insolvencias (+ ou-) [00335] (6970), 7970, (698), 798 - -
Variación da deterioración do inmobilizado (+ ou-) [00336] (690), (691), 790, 791 - -
Outros [00337] (670), (676), (07) - -
Gastos do inmobilizado material e dos investimentos - - [00338] [00339] + [00342] + [00346]
Gastos de xestión do inmobilizado material e dos investimentos [00339] (052), (053), (054), (660), (661), (662), (664), (665), (668), (669) - -
Gastos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00340] - - -
Gastos de investimentos e contas financeiras [00341] - - -
Correccións de valor do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00342] [00343] + [00344] + [00345] - -
Amortización do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00343] (058) - -
Deterioración do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00344] (691), (692) - -
Deterioración de investimentos financeiros [00345] (696), (699) - -
Perdas procedentes do inmobilizado material e dos investimentos [00346] [347] + [348] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00347] (671), (672) - -
De investimentos financeiros [00348] (663), (666), (667) - -
Gastos de investimentos afectos a seguros en que o tomador asume o risco do investimento - - [00349] -
Subtotal (Resultado da conta técnica do seguro de vida) - - [00350] [00289] + [00299] + [00308] + [00309] + [00310] + [00320] + [00327] + [00330] + [00334] + [00338] + [00349]
CONTA NON TÉCNICA - - - -
Ingresos do inmobilizado material e dos investimentos - - [00351] [00352] + [00353] + [00354] + [00357]
Ingresos procedentes dos investimentos inmobiliarias [00352] 752 - -
Ingresos procedentes dos investimentos financeiros [00353] 760, 761, 762, 767, 768, 769 - -
Aplicacións de correccións de valor por deterioración do inmobilizado material e dos investimentos [00354] [00355] + [00356] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00355] 791, 792 - -
De investimentos financeiros [00356] 796, 799 - -
Beneficios en realización do inmobilizado material e dos investimentos [00357] [00358] + [00359] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00358] 771, 772 - -
De investimentos financeiros [00359] 763, 766 - -
Gastos do inmobilizado material e dos investimentos - - [00360] [00361] + [00364] + [00368]
Gastos de xestión dos investimentos [00361] (082), (083), (660), (661), (662), (664), (665), (668), (669) - -
Gastos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00362] - - -
Gastos de investimentos e contas financeiras [00363] - - -
Correccións de valor do inmobilizado material e dos investimentos [00364] [00365] + [00366] + [00367] - -
Amortización do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00365] (088) - -
Deterioración do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias [00366] (691), (692) - -
Deterioración dos investimentos financeiras [00367] (696), (699) - -
Perdas procedentes do inmobilizado material e dos investimentos [00368] [369] + [370] - -
Do inmobilizado e dos investimentos inmobiliarias [00369] (671), (672) - -
Dos investimentos financeiros [00370] (663), (666), (667) - -
Outros ingresos - - [00371] [00372] + [00373]
Ingresos pola administración de fondos de pensións [00372] 751 - -
Resto de ingresos [00373] 730, 731, 732, 733, 750, 755, 759, 770, 771, 774, 779, 795 - -
Outros gastos - - [00374] [00375] + [00376]
Gastos pola administración de fondos de pensións [00375] (08) - -
Resto de gastos [00376] (615), (65), (670), (679), (690), (691), 790, 791, (6970), 7970, (698), 798, (08) - -
Subtotal (Resultado da conta non técnica) - - [00377] [00351] + [00360] + [00371] + [00374]
Resultado antes de impostos - - [00378] [00288] + [00350] + [00377]
Imposto sobre beneficios - - [00379] (630) * , (633), 638
Resultado procedente de operacións continuadas - - [00380] [00378] + [00379]
Resultado procedente de operacións interrompidas neto de impostos (+ ou-) - - [00381] -
Resultado do exercicio - - [00500] [00380]+ [00381]