Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal da entrada-saída do réxime fiscal especial SOCIMI

Regulación: Artigo 12 Lei 11/2009

1. Entidades que están tributando por un réxime tributario distinto, e optan pola aplicación do réxime especial das SOCIMI

Deberán actuar da seguinte forma:

  • Os axustes fiscais pendentes de reverter na base impoñible no momento de aplicación do presente réxime, integraranse de acordo co réxime xeral e o tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades.

  • As bases impoñibles negativas que estivesen pendentes de compensación no momento de aplicación do presente réxime, compensaranse coas rendas positivas que, se é o caso, tributen baixo o réxime xeral, nos termos establecidos no artigo 26 da LIS.

  • A renda derivada da transmisión de inmobles posuídos con anterioridade á aplicación deste réxime, das participacións noutras sociedades a que se refire o artigo 2.1 da Lei 11/2009, así como do resto de elementos do activo, realizada en períodos impositivos en que é de aplicación o réxime das SOCIMI , entenderase xerada, agás proba en contrario, de forma lineal durante o tempo de tenza do inmoble, participación ou outro elemento do activo transmitido.

    No referente á parte da devandita renda imputable aos períodos impositivos anteriores, gravarase aplicando o tipo de gravame e o réxime tributario anterior á aplicación do réxime das SOCIMI .

  • As deducións na cota íntegra pendentes de aplicar, deduciranse da cota íntegra que, se é o caso, proceda da aplicación do réxime xeral, nos termos establecidos no Título VI da LIS .

2. Entidades que estivesen tributando polo réxime especial das SOCIMI e pasen a tributar por outro réxime distinto.

A renda derivada da transmisión de inmobles ou de participacións noutras entidades a que se refire o artigo 2.1 da Lei 11/2009, posuídos ao inicio do período impositivo en que a sociedade pase a tributar por outro réxime fiscal distinto, realizada en períodos impositivos en que é de aplicación esoutro réxime, entenderase xerada, agás proba en contrario, de forma lineal durante todo o tempo de tenza do inmoble ou participación transmitida.

No referente á parte da devandita renda imputable ao período impositivo en que resultou de aplicación o réxime das SOCIMI , gravarase segundo o que se establece na Lei 11/2009.