Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Amortización acelerada (recadros 00313 e 00314)

Segundo o que se dispón no parágrafo primeiro do artigo 11.3 da LIS, a dedución do exceso da amortización fiscal por aplicación da amortización acelerada respecto da amortización contable, non está condicionada á súa inscrición contable na conta de perdas e ganancias.

Polo tanto, as empresas de reducida dimensión acollidas ao incentivo fiscal da amortización acelerada nos termos do artigo 103 da LIS deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00313] e [00314] «Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS e DT 28ª LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

 • No recadro [00314] de diminucións deberán incluír o importe do exceso da amortización fiscal sobre a amortización contable do elemento patrimonial no período impositivo obxecto de declaración. E nos períodos impositivos posteriores a aquel en que se amortizase fiscalmente na súa totalidade o elemento patrimonial de que se trate, deberán incluír no recadro [00313] de aumentos o importe das correspondentes amortizacións contables que neles efectúen.

 • No período impositivo en que se produza a transmisión do elemento patrimonial acollido á amortización acelerada deberán incluír no recadro [00313] de aumentos, o importe da totalidade de axustes negativos correspondentes efectuados e pendentes de integrar positivamente na base impoñible.

A continuación, recóllese un exemplo sobre como as entidades de reducida dimensión aplican a amortización acelerada, e outro sobre como aplican estas entidades a liberdade de amortización e a amortización acelerada conxuntamente, así como deben trasladar estes cálculos ao modelo 200 (pode consultar un exemplo sobre como aplicar a liberdade de amortización no apartado «Liberdade de amortización »).

Exemplo 1:

A Sociedade Anónima «L», que en 2020 cumpre os requisitos para a aplicación dos incentivos fiscais para as empresas de reducida dimensión, adquire un ordenador, pondose á súa disposición e entrando en funcionamento o 1 de xullo de 2020, todo iso por un importe de 6.000 euros. Estímase que o valor residual do elemento é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A sociedade decide contabilizar a amortización deste ordenador aplicando os coeficientes de amortización máximos.

A entidade decide tamén realizar a amortización fiscalmente deducible do ordenador aplicando o coeficiente multiplicador do 2 a que se refire o artigo 103 da LIS . Así mesmo, a entidade decide realizar a amortización contable do ordenador segundo a depreciación técnica que estima do mesmo, que é a que resulta de aplicar un coeficiente do 25 %.

O exercicio económico da entidade coincide co ano natural. A amortización fiscalmente deducible no exercicio 2020 será a seguinte:

 • Coeficiente máximo aplicable ao ordenador segundo as táboas de amortización oficialmente aprobadas: 25%.

 • Aplicación do coeficiente multiplicador: 2 x 25% = 50%.

 • Amortización acelerada practicada: 6.000 x 0,5 (1) x 50% = 1.500 euros.

  Nota (1) A amortización practícase desde a data de entrada en funcionamento do elemento amortizable, neste caso, o 1 de xullo de 2020. Polo tanto, neste exercicio, a devandita amortización debe referirse á realizada en seis meses do ano 2020 da LIS . (Volver)

A amortización contable practicada pola Sociedade «L» no exercicio 2020 será a seguinte:

6.000 x 0,5 (2) x 25% = 750 euros

Nota (2) A amortización practícase desde a data de entrada en funcionamento do elemento amortizable, neste caso, o 1 de xullo de 2020. Polo tanto, neste exercicio, a devandita amortización debe referirse á realizada en seis meses do ano 2020 da LIS . (Volver)

Diminución do resultado da conta de perdas e ganancias a consignar no recadro [00314]: 1.500 - 750 = 750 euros

Polo tanto, no exercicio 2020 e seguintes, as correccións que hai que realizar (recadros [00313] e [00314]) serán:

ExercicioAmortización fiscalAmortización contableCorrecciónsModelo 200
+-
2020 6.000 x 0.5 x 50% = 1.500 6.000 x 0.5 x 25% = 750 --- 750 [00314]
2021 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314]
2022 Resto valor activo = 1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- ---
2023 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313]
2024 --- Resto valor activo = 750 750 --- [00313]

Total amortización fiscal = 1.500 + 3.000 + 1.500 = 6.000

Total amortización contable = 750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 = 6.000

Exemplo 2 :

A entidade «S» que en 2020 cumpre os requisitos para poder aplicar os incentivos fiscais previstos para as entidades de reducida dimensión, adquire o 1 de xaneiro de 2020, data en que é posta a disposición da entidade e entra en funcionamento, unha máquina nova para o exercicio da súa actividade por un importe de 500.000 euros.

A entidade decide contabilizar a amortización da máquina aplicando o coeficiente do 20 por cento.

O cadro de persoal de traballadores da entidade é a seguinte:

2019: 2 traballadores a xornada completa todo o ano

2020:

 • Contrátase a 3 traballadores a xornada completa o 1-02-2020
 • Contrátase 1 traballador a media xornada o 1-09-2020

2021: O 1-01-2021 non se renova ao traballador contratado a media xornada o 1-09-2020

A entidade en 2020 estimou que en 2021 non renovarían o traballador contratado nese exercicio a media xornada, polo que os cálculos en 2020 son correctos e en 2021 non habería que regularizar.

O termo medio do cadro de persoal é:

Cadro de persoal medio (2020 e 2021) = [(2 x 31) + (5 x 212) + (5'5 x 122) + (5 x 365)] ÷ 730 = 3.618 ÷ 730 = 4,95

Cadro de persoal medio en 2019= 2

Δ Cadro de persoal = 2,95 (4,95 - 2)

Este incremento debe manterse en 2022 e 2023.

O exercicio económico da entidade coincide co ano natural. A amortización fiscalmente deducible no exercicio 2020 será a seguinte:

 • Coeficiente máximo aplicable á máquina segundo as táboas de amortización do art. 12.1a) da LIS : 12 por cento 500.000 x 0,12 = 60.000

 • Amortización acelerada practicada (art. 103 LIS): 60.000 x 2 = 120.000

 • Liberdade de amortización practicada (art. 102 LIS): 120.000 x 2.95 = 354.000

A amortización contable practicada pola entidade "S" no exercicio 2020 é a seguinte:

500.000 X 0,20 = 100.000

Polo tanto, as amortizacións contables e fiscais nos distintos exercicios serán:

ExercicioAmortización contableAmortización fiscalCorrecciónsModelo 200
+-
2020 100.000 354.000 --- 254.000 [00312]
2021 100.000 120.000 --- 20.000 [00314]
2022 100.000 26.000 74.000 --- [00311]
2023 100.000 --- 100.000 --- [00311]
2024 100.000 --- 80.000 --- [00311]
--- --- --- 20.000 [00313]