Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Liberdade de amortización (recadros 00311 e 00312)

Segundo o que se dispón no parágrafo primeiro do artigo 11.3 da LIS, a dedución do exceso da amortización fiscal por aplicación da liberdade de amortización respecto da amortización contable, non está condicionada á súa inscrición contable na conta de perdas e ganancias.

Polo tanto, as entidades de reducida dimensión que apliquen este incentivo fiscal nos termos do artigo 102 da LIS , deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00311] e [00312] «Empresas de reducida dimensión: liberdade de amortización (art. 102 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • No recadro [00312] de diminucións, deberán incluír o importe do exceso da amortización fiscal sobre a amortización contable, do elemento ou elementos correspondentes, aínda que o devandito exceso non estea contabilizado. Nos períodos impositivos posteriores a aquel en que se amortizase fiscalmente na súa totalidade o elemento ou elementos de que se trate, deberán incluír no recadro [00311] de aumentos o importe das amortizacións contables que resten sobre os devanditos elementos.

  • No período impositivo en que se produza a transmisión do elemento ou elementos acollidos á liberdade de amortización, deberán incluír no recadro [00311] de aumentos, o importe da totalidade de axustes negativos correspondentes efectuados e pendentes de integrar positivamente na base impoñible.

A continuación, recóllese un exemplo sobre como as entidades de reducida dimensión aplican a liberdade de amortización, e sobre como deben trasladar estes cálculos ao modelo 200 (pode consultar tamén o Exemplo 2 do apartado «Amortización acelerada» sobre como aplican estas entidades a liberdade de amortización e a amortización acelerada conxuntamente).

Exemplo:

A Sociedade «R», que cumpre en 2020 os requisitos necesarios para a aplicación dos incentivos fiscais para as empresas de reducida dimensión, adquiriu elementos de inmobilizado material novos por importe de 200.000 euros. A adquisición realízase o 1 de xaneiro de 2020, data esta en que tales elementos son postos a disposición da Sociedade «R» e entran en funcionamento. O exercicio económico da Sociedade «R» coincide co ano natural. Estímase que o valor residual dos elementos é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

O cadro de persoal media total da Sociedade «R» en 2019 foi de 8,4 traballadores. Xa que aínda non coñece o termo medio de cadro de persoal dos vinte e catro meses seguintes a 1 de xaneiro de 2020 (anos 2020 e 2021), a Sociedade «R» debe proporse a conveniencia de determinar o importe sobre o que pode fiscalmente aplicar a liberdade de amortización, ao non poder calcularse o incremento de termo medio de cadro de persoal aplicable á cifra de 120.000 euros.

A Sociedade «R» decide amortizar libremente a totalidade dos 200.000 euros no ano 2020 ao abeiro do artigo 102 da LIS , xa que estima que cumprirá os requisitos sobre incremento do termo medio de cadro de persoal e mantemento do mesmo. A dotación contable á amortización realízase mediante a aplicación dun coeficiente do 20 por cento, que estima a empresa como depreciación efectiva de tales elementos.

Correccións que pode realizar a Sociedade «R» para determinar a base impoñible do Imposto sobre Sociedades correspondentes a 2020 (recadro [00312]):

Amortización contableAmortización fiscalDiminución do resultado
da conta de perdas e ganancias
200.000 x 20% = 40.000 200.000 160.000

A 31 de decembro de 2021 a Sociedade «R» xa coñece o termo medio de cadro de persoal dos vinte e catro meses comprendidos nos anos 2020 e 2021, que é de 10,6 traballadores. Así,

Pm2020 - 2021 - Pm2018 = 10,6 - 8,4 = 2,2

O límite aplicable á liberdade de amortización realizada en 2020 é de 2,2 x 120.000 = 264.000. Así, a Sociedade «R», ao amortizar libremente 200.000 euros en 2020 non se excedeu do límite referido.

Ademais, supondo que o termo medio de cadro de persoal dos anos 2022 e 2023 foi de 10,8 traballadores, o incremento de termo medio de cadro de persoal destes anos, respecto de 2019, é de 2,4 (10,8 - 8,4). Desta maneira, a Sociedade «R» mantivo o incremento de cadro de persoal de 2,2 traballadores dos anos 2020-2021 respecto do ano 2019. En definitiva, a Sociedade «R» cumpriu todos os requisitos para ser fiscalmente deducible en 2020 a amortización de 200.000 euros realizados.

Neste caso, as correccións que hai que realizar no exercicio 2022 e seguintes (recadros [00311] e [00312]) serán:

ExercicioAmortización contableAmortización fiscalCorrecciónModelo 200
2019 200.000 x 20% = 40.000 200.000 -160.000 [00312]
2020 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]
2021 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]
2022 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]
2023 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]

Total amortización contable = 40.000 + 40.000 + 40.000 + 40.000 + 40.000 = 200.000

Total amortización fiscal = 200.000