Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Outras retencións

Os contribuíntes deberán consignar nos recadros [01798] e [01799] «Retencións por outros conceptos NON incluídos nos recadros anteriores» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • No recadro [01798] deberase consignar o importe das retencións que o contribuínte soportase por outros conceptos non incluídos nos recadros anteriores.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán neste recadro [01798], se é o caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • O recadro [01799] será cumprimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas. Neste recadro consignarase o importe das retencións referidas no parágrafo anterior, efectuadas por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputadas á entidade declarante.