Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Rendas non imputables na base impoñible

Regulación: Artigo 100.4, 5 e 6 LIS

Non se imputarán na base impoñible as seguintes rendas:

  1. A renda positiva prevista na letra g) do artigo 100.3 da LIS cando máis do 50 por cento dos ingresos derivados das actividades crediticias, financeiras, aseguradoras ou de prestación de servizos realizados pola entidade non residente procedan de operacións efectuadas con persoas ou entidades non vinculadas no sentido do citado artigo 18 da LIS .

  2. As rendas previstas nas letras b) e e) do artigo 100.3 da LIS , no suposto de valores derivados da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que outorguen, polo menos, o 5 por cento do capital dunha entidade e posúanse durante un prazo mínimo dun ano, coa finalidade de dirixir e xestionar a participación, sempre que dispoña da correspondente organización de medios materiais e persoais, e a entidade participada non cumpra os requisitos establecidos no artigo 5.2 da LIS . No suposto de entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, os requisitos relativos á porcentaxe de participación, así como a existencia dun enderezo e xestión da participación determinarase tendo en conta todas as que formen parte do mesmo.

  3. As rendas previstas no artigo 100.3 da LIS cando a suma dos seus importes sexa inferior ao 15 por cento da renda total obtida pola entidade non residente, agás as rendas a que se refire a letra g) do apartado anterior, que se imputarán na súa totalidade.

  4. As rendas a que fai referencia o artigo 100.3 da LIS , cando se correspondan con gastos fiscalmente non deducibles de entidades residentes en territorio español.

  5. Os dividendos ou participacións en beneficios na parte que corresponda á renda positiva que fose incluída na base impoñible. O mesmo tratamento aplicarase aos dividendos a conta.