Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Amortización do inmobilizado intanxible

A Lei 22/2015, do 20 de xullo, de Auditoría de Contas, na súa disposición final primeira, modificou o artigo 39.4 do Código de Comercio, establecendo que para os estados financeiros que se correspondan cos exercicios que comecen a partir do 1 de xaneiro de 2016 todos os elementos do inmobilizado intanxible considéranse activos con vida útil definida, pasando a ser amortizables nesa vida útil. Non obstante, nos casos en que a vida útil deses elementos do inmobilizado intanxible non poida determinarse de maneira fiable amortizaranse nun prazo de 10 anos, non sendo que unha disposición legal ou regulamentaria estableza un prazo diferente.

Con respecto ao fondo de comercio, o artigo 39.4 do Código de Comercio permite a súa amortización contable con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2016, sempre que se adquiran a título oneroso. Agás proba en contrario, presumirase que a vida útil do fondo de comercio é de dez anos.

Como consecuencia das modificacións realizadas no ámbito contable, a citada Lei 22/2015 modificou o artigo 12.2 da  LIS establecendo que para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, o inmobilizado intanxible amortizarase atendendo á súa vida útil, e cando esta non poida estimarse de maneira fiable, será deducible a amortización co límite anual máximo da vinteava parte do seu importe.

No referente ao fondo de comercio, o artigo 12.2 da LIS establece a deducibilidade da amortización do fondo de comercio cun límite anual da vinteava parte do seu importe.

Como consecuencia destas modificacións, vaise a esixir a imputación contable do gasto por amortización destes activos intanxibles para poder aplicar a súa deducibilidade fiscal.

Polo tanto, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, este novo réxime determina que os elementos do inmobilizado intanxible amortizaranse contable e fiscalmente, atendendo á súa vida útil. Cando a vida útil destes elementos non poida determinarse de maneira fiable, amortizarase nun 10 por cento anual segundo a normativa contable e nun máximo do 5 por cento anual segundo a fiscal.

Con respecto ao fondo de comercio, amortizarase no ámbito contable nun 10 por cento anual e como máximo nun 5 por cento anual no ámbito fiscal.

Importante:

A disposición transitoria trixésimo quinta da LIS establece un réxime transitorio polo que o que se dispón no artigo 12.2 da devandita norma non será aplicable aos activos intanxibles, incluído o fondo de comercio, adquiridos en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, a entidades que formen parte coa adquirente do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

Formalización do modelo 200

Esta diferenza de criterio desde o punto de vista fiscal e contable vai xerar a necesidade de realizar axustes na base impoñible do Imposto de Sociedades que se deberán consignar nos recadros [01005] e [01006] «Amortización do inmobilizado intanxible e fondo de comercio (art. 12.2 LIS) e amortización do  DT 13ª.1 LIS» da páxina 12 do modelo 200. As devanditas correccións recolleranse nos primeiros anos de vida útil do elemento no recadro [01005] de aumentos e posteriormente, na medida que os devanditos axustes positivos revertan, no recadro [01006] de diminucións.

Réxime transitorio (DT 13ª.1 da LIS)

Establécese un réxime transitorio para a aplicación da táboa de amortización prevista na LIS en elementos patrimoniais adquiridos con anterioridade á súa entrada en vigor, segundo o cal:

  • Os elementos patrimoniais para os que, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, estivésense aplicando un coeficiente de amortización distinto ao que lle correspondería se aplicará a táboa de amortización prevista no artigo 12.1 da LIS , amortizaranse durante os períodos impositivos que resten ata completar a súa nova vida útil, de acordo coa devandita táboa, sobre o valor neto fiscal do ben existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir do 1 de xaneiro de 2015.

  • Os contribuíntes que estivesen aplicando un método de amortización distinto ao resultante de aplicar os coeficientes de amortización lineal en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e, en aplicación da táboa de amortización prevista na LIS correspondérlles un prazo de amortización distinto, poderán optar por aplicar o método de amortización lineal no período que reste ata finalizar a súa nova vida útil, sobre o valor neto fiscal existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir do 1 de xaneiro de 2015.

  • Os activos novos adquiridos entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2004 aplicarán os coeficientes de amortización lineal máximos previstos na LIS , multiplicados por 1,1.

En aplicación dos distintos criterios establecidos pola disposición transitoria décimo terceira da LIS , o contribuínte deberá realizar axustes na base impoñible do Imposto de Sociedades, cuxas correccións se recollerán no recadro [01005] de aumentos e no recadro [01006] de diminucións.