Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Excepcións á aplicación da limitación na deducibilidade dos gastos financeiros

A limitación na deducibilidade dos gastos financeiros netos non se aplicará:

  • Ás entidades de crédito e aseguradoras.

    Con esta finalidade, recibirán o tratamento das entidades de crédito aquelas entidades cuxos dereitos de voto correspondan, directa ou indirectamente, integramente a aquelas, e cuxa única actividade consista na emisión e colocación no mercado de instrumentos financeiros para reforzar o capital regulador e o financiamento de tales entidades.

    O mesmo tratamento recibirán, igualmente, os fondos de titulización hipotecaria, regulados na Lei 19/1992, do 7 de xullo, sobre Réxime de Sociedades e Fondos de Investimento Inmobiliario e sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, e os fondos de titulización de activos a que se refire a Disposición adicional quinta.2 da Lei 3/1994, do 14 de abril, pola que se adapta a lexislación española en materia de crédito á Segunda Directiva de Coordinación Bancaria e introdúcense outras modificacións relativas ao sistema financeiro.

  • No período impositivo en que se produza a extinción da entidade , non sendo que a mesma sexa consecuencia dunha operación de reestruturación.