Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

As entidades que realicen donativos, doazóns e achegas nas condicións sinaladas nos apartados anteriores, consignarán no recadro [00565] «Dedución doazóns a entidades sen fins de lucro (Lei 49/2002)» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por doazóns a entidades sen fins de lucro que apliquen no período impositivo obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 18 bis do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do cadro «Dedución donativos a entidades sen fins de lucro. Lei 49/2002» (páxina 18 bis do modelo 200)

Neste cadro deberase consignar os importes da dedución por donativos a entidades sen fins de lucro xerado nos exercicios 2010 a 2020, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nos recadros correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2020) como nun anterior ao actual (2010 a 2019), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

    A fila «Doazóns a entidades sen fins de lucro (Lei 49/2002) 2020(*)» só debe cubrirse se se trata de doazóns pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

  • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións para incentivar determinadas actividades, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

    No recadro [00565] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00565] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

  • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación ». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, non sendo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último en que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso perderíase o saldo pendente de dedución.

  • Por último, no recadro [00974] consignarase o importe total dos donativos, doazóns e achegas efectuadas durante o período impositivo a que corresponda a declaración, a entidades sen fins lucrativos, que servisen como base para o cálculo da dedución por donativos a estas entidades.