Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exención de rendas no estranxeiro

O artigo 22 da  LIS regula a exención de determinadas rendas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no devandito artigo, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [00256] e [00278] «Exención de rendas no estranxeiro (art. 22 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • O artigo 22.1 da LIS establece a exención das rendas positivas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente situado fóra do territorio español, así como as derivadas da transmisión dun establecemento permanente ou do cesamento da súa actividade, cando o establecemento permanente estivese suxeito e non exento a un imposto de natureza idéntica ou análoga a este Imposto cun tipo nominal de, polo menos, un 10 por cento, nos termos previstos no artigo 21.1 da devandita Lei.

    En consecuencia, cando a entidade obteña estas rendas positivas exentas por aplicación do que se dispón no artigo 22.1 da LIS , deberá incluír o importe das mesmas no recadro [00278] de diminución do resultado contable.

  • O artigo 22.2 da LIS xa establecía que non se integrarán na base impoñible as rendas negativas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente, pero para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2017, establece que tampouco se integrarán na base impoñible as rendas negativas derivadas da transmisión do establecemento permanente.

    Polo tanto, de acordo co que se dispón neste artigo a entidade deberá incluír no recadro [00256] de aumentos o importe correspondente ás devanditas rendas negativas.

    Non obstante, o artigo 22.2 da LIS establece no seu último parágrafo que serán fiscalmente deducibles as rendas negativas xeradas en caso de cesamento do establecemento permanente. Neste caso, o importe das rendas negativas minorarase no importe das rendas positivas netas obtidas con anterioridade e que tivesen dereito á aplicación dun réxime de exención ou de dedución para a eliminación da dobre imposición, polo importe da mesma.

    En consecuencia, a entidade deberá incluír este importe no recadro [00256] de aumentos.

Notas aclaratorias con respecto aos artigos 22.1 e 22.2 da LIS :

O artigo 22.3 da LIS establece que se considerará que unha entidade opera mediante un establecemento permanente no estranxeiro cando, por calquera título, dispoña fóra do territorio español, de maneira continuada ou habitual, de instalacións ou lugares de traballo en que realice todo ou parte da súa actividade, ou actúe nel por medio dun axente autorizado para contratar en nome e por conta do contribuínte, que exerza con habitualidade a devandita poderes. En particular, enténdese que constitúen establecementos permanentes aqueles a que se refire a letra a) do apartado 1 do artigo 13 da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes. Se o establecemento permanente se encontra situado nun país co que España teña subscrito un convenio para evitar a dobre imposición internacional, que lle sexa de aplicación, éstáse ao que del resulte.

Así mesmo, o artigo 22.4 da LIS establece que se considerará que un contribuínte opera mediante establecementos permanentes distintos nun determinado país, cando realicen actividades claramente diferenciables e a xestión destas lévese de xeito separado.

Por último, segundo o que se dispón no artigo 22.5 da LIS , consideraranse rendas dun establecemento permanente aquelas que o mesmo puidese obter se fóra unha entidade distinta e independente, tendo en conta as funcións desenvolvidas, os activos utilizados e os riscos asumidos pola entidade a través do establecemento permanente.

Con esta finalidade, teran en contase as rendas estimadas por operacións internas coa propia entidade naqueles supostos en que así estea establecido nun convenio para evitar a dobre imposición internacional que resulte de aplicación.

O artigo 22.6 da LIS establece que non se aplicará o réxime previsto no devandito artigo cando se dean, respecto das rendas obtidas no estranxeiro, as circunstancias previstas no artigo 21.9 da LIS . A opción a que se refire a letra c) do devandito apartado exercerase por cada establecemento permanente fóra do territorio español, incluso no caso de que existan varios no territorio dun só país.

Réxime transitorio (DT 16ª.4 e 16ª.5 da LIS)

En relación ao réxime regulado no artigo 22.1 e 2 da LIS , hai que ter en conta o réxime transitorio previsto no apartado 4 da disposición transitoria décimo sexta da LIS segundo o cal, no caso de que un establecemento permanente obtivese rendas negativas netas que se integrasen na base impoñible da entidade en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, a exención prevista no artigo 22 desta Lei ou a dedución a que se refire o artigo 31 desta Lei só se aplicarán ás rendas positivas obtidas con posterioridade a partir do momento en que superen a contía das devanditas rendas negativas.

Así mesmo, o apartado 5 da disposición transitoria décimo sexta da LIS establece outro réxime transitorio para os casos de transmisión dun establecemento permanente en períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, segundo o cal a base impoñible da entidade transmitente residente en territorio español incrementarase no importe do exceso das rendas negativas netas xeradas polo establecemento permanente en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 sobre as rendas positivas netas xeradas polo establecemento permanente en períodos impositivos iniciados a partir desta data, co límite da renda positiva derivada da transmisión do mesmo.

Rendas obtidas no estranxeiro a través de establecemento permanente (EP) (art. 22 LIS)
Procedencia das rendasPeríodos impositivos
anteriores ao 1/1/2017
Períodos impositivos
posteriores ao 1/1/2017
Obtidas mediante EPRendas positivas Exentas Exentas
Rendas negativas NON se integran en BI NON se integran en BI
Derivadas de transmisión do EPRendas positivas Exentas Exentas
Rendas negativas SI se integran en BI
Se adquirente é entidade do grupo,
existe réxime de adiamento
(art. 11.11 LIS)
NON se integran en BI
derrógase réxime de adiamento de
art. 11.11 LIS
Derivadas de cesamento do EPRendas positivas Exentas
(aínda que non se indica expresamente)
Exentas
Rendas negativas SI se integran en BI SI se integran en BI

Notas ao cadro:

Rendas exentas se EP suxeito e non exento a un imposto análogo ao Imposto sobre Sociedades con tipo nominal >10%.

Rendas negativas que se integren en BI minóranse de acordo con art. 22. LIS.