Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Información país por país

O artigo único, apartado tres, do Real decreto 1178/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo, modifica o apartado 1 do artigo 13 do RIS, no seguinte sentido:

  • Na letra b) do artigo 13.1 do RIS ##1##establécese que as entidades residentes en territorio español dependentes, directa ou indirectamente, dunha entidade non residente en territorio español que non sexa ao mesmo tempo dependente doutra , así como os establecementos permanentes en territorio español de entidades non residentes do grupo deberán achegar a información país por país cando, entre outros supostos, existindo un acordo internacional no sentido da Directiva (UE ) 2016/881 do Consello do 25 de maio de 2016, que modifica a Directiva 2011/16/UE no que fai ao intercambio automático obrigatorio de información no ámbito da fiscalidade , co país ou territorio en que resida fiscalmente a referida entidade non residente, non exista un acordo de intercambio automático de información entre autoridades competentes, respecto da devandita información, co citado país ou territorio.

  • Engádese que a entidade residente en territorio español ou o establecemento permanente en territorio español obrigados a presentar a información país por país deberán solicitar á entidade non residente a información correspondente do grupo.