Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Balance: patrimonio neto e pasivo

Patrimonio neto e pasivoNº claveEquivalencias contas PXC E PXC PEMESNº claveEquivalencias contas PXC E PXC PEMES
PATRIMONIO NETO (N, A, P) - - [00185] [00186] + [00202] + [00208] + [00209]
Fondos propios (N, A, P) - - [00186] [00187] + [00190] + [00191] + [00194] + [00195] + [00198] + [00199] + [00200] + [00201]
Capital (N, A, P) - - [00187] [00188] + [00189]
Capital escriturado (N, A, P) [00188] 100, 101, 102 - -
(Capital non esixido) (N, A, P) [00189] (1030), (1040) -
Prima de emisión (N, A, P) - - [00190] 110
Reservas (N, A, P) - - [00191] 112, 113, 114, 115, 119, [00253]
Legais e estatutarias (N) [00192] 112, 1141 - -
Outras reservas (N) [00193] 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 - -
Reserva de revalorización (Lei 16/2012, do 27 de decembro) [00702] - - -
Reserva de capitalización (N, A, P) [01001] 4742 - -
Reserva de nivelamento (N, A, P) [01002] 479 - -
Fondo de reserva obrigatoria de cooperativas (N, A, P) [00712] 112, 1711 e 5211 - -
(Accións e participacións en patrimonio propio) (N, A, P) - - [00194] (108), (109)
Resultados de exercicios anteriores (N, A, P) - - [00195] 120, (121)
Remanente (N) [00196] 120 - -
(Resultados negativos de exercicios anteriores) (N) [00197] (121) - -
Outras achegas de socios (N, A, P) - - [00198] 118
Resultado do exercicio (N, A, P) - - [00199] 129
(Dividendo a conta) (N, A, P) - - [00200] (557)
Outros instrumentos de patrimonio neto (N, A) - - [00201] 111
Axustes por cambio de valor (N, A) - - [00202] 133, 1340, 135, 136, 137, (NECA 6ª.13)*, (NECA 6ª.14)*
Activos financeiros dispoñibles para a venda (N) [00203] 133 - -
Operacións de cobertura (N) [00204] 1340 - -
Activos non correntes e pasivos vinculados, mantidos para a venda (N) [00205] 136; (NECA 6ª.13)* - -
Diferenza de conversión (N) [00206] 135; (NECA 6ª.14)* - -
Outros (N) [00207] 137 - -
Axustes en patrimonio neto (P) - - [00208] NECA 5ª.9*
Subvencións, doazóns e legados recibidos (N, A, P) - - [00209] 130, 131, 132
PASIVO NON CORRENTE (N, A, P) - - [00210] [00211] + [00216] + [00223] + [00224] + [00225] + [00226] + [00227]
Provisións a longo prazo (N, A, P) - - [00211] 14
Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal (N) [00212] 140 - -
Actuacións ambientais (N) [00213] 145 - -
Provisións por reestruturación (N) [00214] 146 - -
Outras provisións (N) [00215] 141, 142, 143, 147 - -
Débedas a longo prazo (N, A, P) [00216] 1605, 1615, 1625, 1635, 17, 180, 185, 189
Obrigas e outros valores negociables (N) [00217] 177, 178, 179 - -
Débedas con entidades de crédito (N, A, P) [00218] 1605, 170 - -
Acredores por arrendamento financeiro (N, A, P) [00219] 1625, 174 - -
Derivados (N) [00220] 176 - -
Outros pasivos financeiros (N) [00221] 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 - -
Outras débedas a longo prazo (A, P) [00222] 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 189 - -
Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo (N, A, P) - - [00223] 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634
Pasivos por imposto diferido (N, A, P) - - [00224] 479
Periodizacións a longo prazo (N, A, P) - - [00225] 181
Acredores comerciais non correntes (N, A, P) - - [00226] NECA 6ª.16*
Débeda con características especiais a longo prazo (N, A, P) - - [00227] 15; (NECA 6ª.17)*
PASIVA CORRENTE (N, A, P) - - [00228] [00229] + [00230] + [00231] + [00238] + [00239] + [00250] + [00251]
Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda (N, A) - - [00229] 585, 586, 587, 588, 589
Provisións a curto prazo (N, A, P) - - [00230] 499, 529
Provisións por dereitos de emisións de gases de efecto invernadoiro (N) [00703] - - -
Outras provisións (N) [00704] - - -
Débedas a curto prazo (N, A, P) - - [00231] 5105, 520, 527, 5125, 524, (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 501, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569
Obrigas e outros valores negociables (N) [00232] 500, 501, 505, 506 - -
Débedas con entidades de crédito (N, A, P) [00233] 5105, 520, 527 - -
Acredores por arrendamento financeiro (N, A, P) [00234] 5125, 524 - -
Derivados (N) [00235] 5595, 5598 - -
Outros pasivos financeiros (N) [00236] (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 - -
Outras débedas a curto prazo (A, P) [00237] (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 501, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 - -
Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo (N, A, P) - - [00238] 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564
Acredores comerciais e outras contas a pagar (N, A, P) - - [00239] 400, 401, 403, 404, 405, (406), 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477
Provedores (N, A, P) [00240] 400, 401, 405, (406) - -
- Provedores a longo prazo (N, A, P) [00241] NECA 6ª.16* - -
- Provedores a curto prazo (N, A, P) [00242] NECA 6ª.16* - -
Provedores, empresas do grupo e asociadas (N) [00243] 403, 404 - -
Acredores varios (N) [00244] 41 - -
Persoal (remuneracións pendentes de pagamento) (N) [00245] 465, 466 - -
Pasivos por imposto corrente (N) [00246] 4752 - -
Outras débedas coas Administracións públicas (N) [00247] 4750, 4751, 4758, 476, 477 - -
Anticipos de clientes (N) [00248] 438 - -
Outros acredores (A, P) [00249] 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 - -
Periodizacións a curto prazo (N, A, P) - - [00250] 485, 568
Débeda con características especiais a curto prazo (N, A, P) - - [00251] 502, 507; NECA 6ª.17*
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (N, A, P) - - [00252] [00185] + [00210] + [00228]

Notas á táboa :

(N) Modelo normal de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (P) Modelo PEMES de depósito de contas no Rexistro Mercantil.

(*) Figuran con asterisco as partidas previstas nas normas de elaboración das contas anuais, NECA, da terceira parte do PXC 2007.