Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime xeral (páxinas 3 a 11)

No modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades instrumentouse un sistema mixto que integra os modelos normais (N), abreviado (A) e PEMES (P) de contas anuais utilizados para a súa presentación no Rexistro Mercantil, tendo en conta, ademais, que aínda que en xeral existe correspondencia, algunhas partidas do modelo de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil figuran analizadas ou desagregadas nas referidas páxinas do modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades.

Nas páxinas 3, 4, 5 e 6 do modelo 200 cubriranse os saldos das partidas representativas do activo, pasivo e do patrimonio neto da entidade, tal como se deducen da contabilidade do contribuínte.

Así pois, nas páxinas seguintes, onde reflíctense os correspondentes estados mencionados, as iniciais N, A e / ou P que acompañan o literal de cada partida, indican os respectivos modelos, normal, abreviado e PEMES, de contas para os efectos do Rexistro Mercantil que atinxen nas equivalencias do modelo 200. E os números de conta implicados en cada partida das contas anuais incluídas no modelo 200 poden ser, segundo o caso, os do Plan Xeral de Contabilidade aprobada polo RD 1514/2007, do 16 de novembro, e / ou os do Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas, aprobado polo RD 1515/2007, do 16 de novembro, ambos os dous modificados polo RD 602/2016, do 2 de decembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).

  1. Balance (páxinas 3 a 6)
  2. Conta de perdas e ganancias (páxinas 7 e 8)
  3. Estado de cambios no patrimonio neto (páxinas 9 a 11)
  4. Aplicación de resultados (páxina 20 quater)