Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Conta de perdas e ganancias (páxinas 7 e 8)

Nas páxinas 7 e 8 do modelo 200 recóllese a conta de Perdas e Ganancias do exercicio, formada polos saldos das contas que integran o Debe e o Haber, representativas, respectivamente, dos gastos e ingresos do exercicio.

No devandito modelo 200 instrumentouse un sistema mixto que integra os modelos normais (N), abreviado (A) e PEMES (P) de contas anuais utilizados para a súa presentación no Rexistro Mercantil, tendo en conta, ademais, que aínda que en xeral existe correspondencia, algunhas partidas do modelo de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil figuran analizadas ou desagregadas nas referidas páxinas do modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades.

Así pois, nas páxinas seguintes, onde reflíctese a conta de perdas e ganancias, as iniciais N, A e / ou P que acompañan o literal de cada partida, indican os respectivos modelos, normal, abreviado e PEMES, de contas para os efectos do Rexistro Mercantil que atinxen nas equivalencias do modelo 200. E os números de conta implicados en cada partida do modelo 200 poden ser, segundo o caso, os do Plan Xeral de Contabilidade aprobada polo RD 1514/2007, do 16 de novembro e / ou os do Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas, aprobado polo RD 1515/2007, do 16 de novembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).

Conta de perdas e gananciasNº claveEquivalencias contas  PXC E PXC PEMESNº claveEquivalencia contas PXC E PXC PEMES
OPERACIÓNS CONTINUADAS - - - -
Importe neto da cifra de negocios (N, A, P) - - [00255] 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)
Vendas (N) [00256] 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) - -
Prestacións de servizos (N) [00257] 705 - -
Ingresos de carácter financeiro das entidades concesionarias de infraestruturas públicas (N) [00711] - - -
Ingresos de carácter financeiro das sociedades holding (N) [00705] - - -
- De participacións en instrumentos de patrimonio (N) [00706] - - -
- De valores negociables e outros instrumentos financeiros (N) [00707] - - -
- Resto (N) [00708] - - -
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación (N, A, P) - - [00258] (6930), 71*, 7930
Traballos realizados pola empresa para o seu activo (N, A, P) - - [00259] 73
Aprovisionamentos (N, A, P) - - [00260] (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933
Consumo de mercadorías (N) [00261] (600), 6060, 6080, 6090, 610* - -
- Compras de mercadorías (N, A, P) [00760] (600), (606), (608), (609) - -
- Variación de existencias (N, A, P) [00761] (610 *) - -
Consumo de materias primas e outras materias consumibles (N) [00262] (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* - -
- Compras de materias primas e outras materias consumibles (N, A, P) [00762] (601), (602) - -
- Variación de materias primas e outras materias consumibles (N, A, P) [00763] (611 *), (612 *) - -
Traballos realizados por outras empresas (N) [00263] (607) - -
Deterioración de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos (N) [00264] (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 - -
Outros ingresos de explotación (N, A, P) - - [00265] 740, 747, 75
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente (N, A, P) [00266] 75 - -
- Ingresos por arrendamentos (N, A, P) [00267] 752 - -
- Resto (N, A, P) [00268] - - -
Subvencións de explotación incorporada ao resultado do exercicio (N, A, P) [00269] 740, 747 - -
Gastos de persoal (N, A, P) - - [00270] (640), (641), (6450), (642), (643), (649), (644), (6457), 7950, 7957
Soldos e salarios (N, A, P) [00271] (640) - -
Indemnizacións (N, A, P) [00273] (641) - -
Seguridade Social a cargo da empresa (N, A, P) [00274] (642) - -
Retribucións a longo prazo mediante sistemas de achegas ou prestación definida (N, A, P) [00275] (643) - -
Retribucións mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) [00276] (6450) - -
Outros gastos sociais (N, A, P) [00277] (649) - -
Provisións (N, A) [00278] (644), (6457), 7950, 7957 - -
Outros gastos de explotación (N, A, P) - - [00279] (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954
Servizos exteriores (N, A, P) [00280] (62) - -
- Servizos profesionais independentes (N, A, P) [00253] (623) - -
- Resto (N, A, P) [00254] (620), (621), (622), (624), (625), (626), (627), (628), (629) - -
Tributos (N, A, P) [00281] (631), (634), 636, 639 - -
Perdas, deterioración e variación de provisións por operacións comerciais (N, A, P) [00282] (650), (694), (695), 794, 7954 - -
Outros gastos de xestión corrente (N, A, P) [00283] (651), (659) - -
Gastos por emisión de gases de efecto invernadoiro (N, A, P) [00709] - - -
Amortización do inmobilizado (N, A, P) - - [00284] (68)
Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras (N, A, P) - - [00285] 746
Excesos de provisións (N, A, P) - - [00286] 7951, 7952, 7955, 7956
Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado (N, A, P) - - [00287] (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792
Deterioración e perdas (N, A, P) [00288] (690), (691), (692), 790, 791, 792 - -
- Deterioracións (N, A, P) [00289] (690), (691), (692) - -
- Reversión de deterioracións (N, A, P) [00290] 790, 791, 792 - -
Resultados por alleamentos e outras (N, A, P) [00291] (670), (671), (672), 770, 771, 772 - -
- Beneficios (N, A, P) [00292] 770, 771, 772 - -
- Perdas (N, A, P) [00293] (670), (671), (672) - -
Deterioración e resultados por alleamentos do inmobilizado das sociedades holding (N, A, P) [00710] - - -
Diferenza negativa de combinacións de negocio (N, A) - - [00294] 774; (NECA 7ª.6)*
Outros resultados (N, A, P) - - [00295] (678), 778; (NECA 7ª.9)*
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) - - [00296] [00255] + [00258] + [00259] + [00260] + [00265] + [00270] + [00279] + [00284] + [00285] + [00286] + [00287] + [00294] + [00295]
Ingresos financeiros (N, A, P) - - [00297] 746, 760, 761, 762, 767, 769; (NECA 7ª.4)*
De participacións en instrumentos de patrimonio (N, A, P) [00298] [00299] + [00300] - -
- En empresas do grupo e asociadas (N, A, P) [00299] 7600, 7601 - -
- En terceiros (N, A, P) [00300] 7602, 7603 - -
De valores negociables e outros instrumentos financeiros (N, A, P) [00301] [00302] + [00303] - -
- De empresas do grupo e asociadas (N, A, P) [00302] 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 - -
- De terceiros (N, A, P) [00303] 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 - -
Imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro (N, A, P) [00304] 746; (NECA 7ª.4)* - -
Gastos financeiros (N, A, P) - - [00305] (660), (661), (662), (664), (665), (669)
Por débedas con empresas do grupo e asociadas (N, A, P) [00306] (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) - -
Por débedas con terceiros (N, A, P) [00307] (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) - -
Por actualización de provisións (N, A, P) [00308] (660) - -
Variación do valor razoable en instrumentos financeiros (N, A, P) - - [00309] (663), 763
Carteira de negociación e outros (N) [00310] (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 - -
Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles para a venda (N) [00311] (6632), 7632 - -
Diferenzas de cambio (N, A, P) - - [00312] (668), 768
Deterioración e resultado por alleamento de instrumentos financeiros (N, A, P) - - [00313] (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799
Deterioracións e perdas (N, A, P) [00314] (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 - -
- Deterioracións, empresas do grupo e asociadas a longo prazo (N, A, P) [00315] - - -
- Deterioracións, Outras empresas (N, A, P) [00316] - - -
- Reversión de deterioracións, empresas do grupo e asociadas a longo prazo (N, A, P) [00317] - - -
- Reversión de deterioracións, outras empresas (N, A, P) [00318] - - -
Resultados por alleamento e outras (N, A, P) [00319] (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 - -
- Beneficios, empresas do grupo e asociadas a longo prazo (N, A, P) [00320] - - -
- Beneficios, outras empresas (N, A, P) [00321] - - -
- Perdas, empresas do grupo e asociadas a longo prazo (N, A, P) [00322] - - -
- Perdas, outras empresas (N, A, P) [00323] - - -
Outros ingresos e gastos de carácter financeiro (N, A, P) - [00329] [00330], [00331], [00332] (2)
Incorporación ao activo de gastos financeiros (N, A, P) [00330] - - -
Ingresos financeiros derivados de convenios de acredores (N, A, P) [00331] - - -
Resto de ingresos e gastos (N, A, P) [00332] - - -
RESULTADO FINANCEIRO (N, A, P) - - [00324] [00297] + [00305] + [00309] + [00312] + [00313] + [00329]
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (N, A, P) - - [00325] [00296] + [00324]
Impostos sobre beneficios (N, A, P) - - [00326] (6300)*, 6301*, (633), 638
RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (N, A, P) (1) - - [00327] [00325] + [00326]
RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS INTERROMPIDAS NETO DE IMPOSTOS (N) - - [00328] -
RESULTADO DA CONTA DE PERDIDAS E GANANCIAS (N, A, P) - - [00500] [00327] + [00328]

Notas á táboa :

(N) Modelo normal de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (P) Modelo PEMES de depósito de contas no Rexistro Mercantil.

(*) As partidas sinaladas con asterisco poden ter signo positivo ou negativo.

Os números de conta entre paréntese corresponden a contas do Debe e os que non, a contas do Haber.

(1) Para esta partida a equivalencia será aplicable en todo caso de modelos de contas, N, A ou P, e en consecuencia, o recadro correspondente á clave [00327] deberá de ser cumprimentada, aínda que a devandita partida non figure analizada nos modelos abreviados e PEMES dos modelos de depósito de contas no Rexistro Mercantil. (Volver)

(2) Sen equivalencia no PXC e PGCPYMES. (Volver)