Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estado de cambios no patrimonio neto (páxinas 9 a 11)

Nas páxinas 9, 10 e 11 do modelo 200 recóllense as partidas determinantes do estado de cambios no patrimonio neto.

Na páxina 9 reflíctense as partidas de ingresos e gastos recoñecidos no exercicio que se corresponden, e se é o caso integran, as partidas correlativas dos modelos normais (N) e abreviado (A) de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil, así como os respectivos números de conta do Plan Xeral de Contabilidade aprobada polo RD 1514/2007, do 16 de novembro, que implican.

Nas páxinas 10 e 11 reflíctense as partidas do estado total de cambios no patrimonio neto, e que teñen o seu referente nas dos modelos, normal (N), abreviado (A) e  PEMES (P), de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil e que en determinados casos se presentan integradas, o que se indica mediante as respectivas iniciais (N, A e / ou P) engadidas ao final de literal de cada partida.

O estado de cambios no patrimonio será de formalización voluntaria no modelo 200, se se utiliza o modelo abreviado ou PEMES do Plan Xeral de Contabilidade.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).

  1. Estado de cambios no patrimonio neto. Estado de ingresos e gastos recoñecidos no exercicio
  2. Estado de cambios no patrimonio neto. Estado total de cambios no patrimonio neto
  3. Estado de cambios no patrimonio neto. Estado total de cambios no patrimonio neto (cont.)