Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estado de cambios no patrimonio neto. Estado total de cambios no patrimonio neto (cont.)

Estado de cambios no patrimonio neto

Resultado do
exercicio
(N, A, P)

(Nº recadro)

Dividendo a conta

(N, A, P)

(Nº recadro)

Outros instrumentos
de patrimonio
neto
(N, A)

(Nº recadro)

Axustes por
cambios
de valor
(N, A)

(Nº recadro)

SALDO, FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR (N, A, P) [00387] [00388] [00389] [00390]
Axustes por cambio de criterio de exercicios anteriores (N, A, P) [00401] [00402] [00403] [00404]
Axustes por erros de exercicios anteriores (N, A, P) [00415] [00416] [00417] [00418]
SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO (N, A, P) [00429] [00430] [00431] [00432]
Totais ingresos e gastos recoñecidos (N, A) [00443] [00444] [00445] [00446]
Resultado da conta de perdas e ganancias (P) [00457] [00458] - -
Ingresos e gastos recoñecidos en patrimonio neto (P) [00471] [00472] - -
- Ingresos fiscais a distribuír en varios exercicios (P) [00485] [00486] - -
- Outros ingresos e gastos recoñecidos en patrimonio neto (P) [00499] [00502] - -
Operacións con socios ou propietarios (N, A, P) [00513] [00514] [00515] [00516]
- Aumentos de capital (N, A, P) [00527] [00528] [00529] [00530]
- (-) Reducións de capital (N, A, P) [00541] [00542] [00543] [00544]
- Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
(conv. de obriga condonacións de débedas) (N)
[00555] [00556] [00557] [00558]
- (-) Distribución de dividendos (N) [00569] [00570] [00571] [00572]
- Operacións con accións ou participacións propias (netas) (N) [00583] [00584] [00585] [00586]
- Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de negocios (N) [00597] [00598] [00599] [00600]
- Outras operacións con socios ou propietarios (N, A, P) [00611] [00612] [00613] [00614]
Outras variacións do patrimonio neto (N, A, P) [00625] [00626] [00627] [00628]
- Movemento da reserva de revalorización (N, A, P) [00722] [00723] [00724] [00725]
- Outras variacións (N, A, P) [00736] [00737] [00738] [00739]
SALDO, FINAL DO EXERCICIO (N, A, P) [00639] [00640] [00641] [00642]

(continuación da táboa)

Estado de cambios no patrimonio neto

Axustes en
patrimonio neto
(P)

(Nº recadro)

Subvencións doazóns
e legados recibidos
(N, A, P)

(Nº recadro)

Total
(N, A, P)

(Nº recadro)

SALDO, FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR (N, A, P) [00391] [00392] [00393]
Axustes por cambio de criterio de exercicios anteriores (N, A, P) [00405] [00406] [00407]
Axustes por erros de exercicios anteriores (N, A, P) [00419] [00420] [00421]
SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO (N, A, P) [00433] [00434] [00435]
Totais ingresos e gastos recoñecidos (N, A) [00448] [00449]
Resultado da conta de perdas e ganancias (P) [00461] [00462] [00463]
Ingresos e gastos recoñecidos en patrimonio neto (P) [00475] [00476] [00477]
- Ingresos fiscais a distribuír en varios exercicios (P) [00489] [00490] [00491]
- Outros ingresos e gastos recoñecidos en patrimonio neto (P) [00503] [00504] [00505]
Operacións con socios ou propietarios (N, A, P) [00517] [00518] [00519]
- Aumentos de capital (N, A, P) [00531] [00532] [00533]
- (-) Reducións de capital (N, A, P) [00545] [00546] [00547]
- Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto
(conv. de obriga condonacións de débedas) (N)
- [00560] [00561]
- (-) Distribución de dividendos (N) - [00574] [00575]
- Operacións con accións ou participacións propias (netas) (N) - [00588] [00589]
- Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de negocios (N) - [00602] [00603]
- Outras operacións con socios ou propietarios (N, A, P) [00615] [00616] [00617]
Outras variacións do patrimonio neto (N, A, P) [00629] [00630] [00631]
- Movemento da reserva de revalorización (N, A, P) [00726] [00727] [00728]
- Outras variacións (N, A, P) [00740] [00741] [00742]
SALDO, FINAL DO EXERCICIO (N, A, P) [00643] [00644] [00645]

Nota á táboa :

(N) Modelo normal de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (P) Modelo PEMES de depósito de contas no Rexistro Mercantil.