Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estado de cambios no patrimonio neto. Estado de ingresos e gastos recoñecidos no exercicio

Estado de cambios no patrimonio netoNº claveEquivalencias contas PXCNº claveEquivalencias contas PXC
Resultado da conta de perdas e ganancias (N, A, P) - - [00500] --
INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO - - -
Por valoración de instrumentos financeiros (N, A, P) - - [00336] (800), (89), 900, 991, 992, [00338]
Activos financeiros dispoñibles para a venda (N) [00337] (800), (89), 900, 991, 992 - -
Outros ingresos/gastos (N) [00338] - - -
Por coberturas de fluxos de efectivo (N, A, P) - - [00339] (810), 910
Subvencións, doazóns e legados recibidos (N, A, P) - - [00340] 94
Por ganancias e perdas actuariais e outras axustes (N, A, P) - - [00341] (85), 95
Por activos non correntes e pasivos vinculados, mantidos para a venda (N, A, P) - - [00342] (860), 900; (NECA 8ª.1.2)*
Diferenzas de conversión (N, A, P) - - [00343] (820), 920; (NECA 8ª.1.3)*
Efecto impositivo (N, A, P) - - [00344] (8300)** 8301**, (833), 834, 835, 838
Totais ingresos e gastos imputados directamente no patrimonio neto (N, A, P) - - [00345] [00336] + [00339] + [00340] + [00341] + [00342] + [00343] + [00344]
TRANSFERENCIAS Á CONTA DE PERDAS E GANANCIAS - - - -
Por valoración de instrumentos financeiros (N, A, P) - - [00346] (802), 902, 993, 994, [00348]
Activos financeiros dispoñibles para a venda (N) [00347] (802), 902, 993, 994 - -
Outros ingresos/gastos (N) [00348] - - -
Por coberturas de fluxo de efectivo (N, A, P) - - [00349] (812), 912
Subvencións, doazóns e legados recibidos (N, A, P) - - [00350] (84)
Por activos non correntes e pasivos vinculados, mantidos para a venda (N, A, P) - - [00351] (862), 902; (NECA 8ª.1.2)*
Diferenzas de conversión (N, A, P) - - [00352] (821), 921; (NECA 8ª.1.3)*
Efecto impositivo (N, A, P) - - [00353] 8301**, (836), (837)
Totais transferencias á conta de perdas e ganancias (N, A, P) - - [00354] [00346] + [00349] + [00350] + [00351] + [00352] + [00353]
TOTAL DE INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS (N, A, P) - - [00355] [00500] + [00345] + [00354]

Notas á táboa :

(N) Modelo normal de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de contas no Rexistro Mercantil; (P) Modelo PEMES de depósito de contas no Rexistro Mercantil.

(*) Figuran con asterisco as partidas previstas nas normas de elaboración das contas anuais, NECA, da terceira parte do PGC2007 .

(**) Esta partida pode ter signo positivo ou  negativo.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).