Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Límites á compensación de bases impoñibles negativas

As bases impoñibles negativas que fosen obxecto de liquidación ou autoliquidación poderán ser compensadas coas rendas positivas dos períodos impositivos seguintes co límite do 70 por cento da base impoñible previa á aplicación da reserva de capitalización e á súa compensación.

Segundo establécese na disposición adicional décimo quinta da LIS, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, o límite do 70 por cento substituirase polos seguintes:

  • O 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros.

  • O 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.