Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estados de contas (recadros 00050 a 00055 e 00061)

Os recadros [00050], [00051], [00052], [00053], [00054] e [00055] recollidas no apartado Estados de Contas da páxina 1 do modelo 200, non deberán ser marcadas polas entidades que marcasen os recadros [00003] ou [00004] (Institucións de investimento colectivo), [00024] (entidades de crédito), [00025] (entidades aseguradoras), [00036] (sociedades de garantía recíproca ou de reafianzamiento) ou [00058] (mutua de seguros ou mutualidade de previsión social).

Tampouco deberán marcar os recadros [00053], [00054] e [00055] relativas á Conta de Perdas e Ganancias, as entidades que marcasen o recadro [00026] (entidade inactiva).

Todos os contribuíntes aos que sexa de aplicación obrigatoria o Plan Xeral de Contabilidade aprobada polo Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, ou que apliquen o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas aprobado polo Real decreto 1515/2007, do 16 de novembro, deberán marcar dous recadros: un recadro entre os recadros [00050], [00051] e [00052], e outro recadro entre os recadros [00053], [00054] e [00055]. Non obstante, as entidades que marquen os recadros [00009] (entidade dominante de grupo fiscal) ou [00010] (entidade dependente de grupo fiscal) da páxina 1 do modelo 200, non deberán marcar os recadros [00052] e [00055].

Os dous Plans Xerais de Contabilidade mencionada no parágrafo anterior, foron modificados polo Real decreto 602/2016, do 2 de decembro, polo que se modifican o Plan Xeral de Contabilidade aprobada polo Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro; o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas aprobado polo Real decreto 1515/2007, do 16 de novembro; as Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas aprobadas polo Real decreto 1159/2010, do 17 de setembro; e as Normas de Adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos aprobadas polo Real decreto 1491/2011, do 24 de outubro (BOE do 17).

Os recadros [00075], [00076] e [00077] relativas ao Estado de cambios do patrimonio neto, son de formalización voluntaria cando se marque algunha dos recadros [00051] ou [00052]. Non obstante, o recadro [00075] será de formalización obrigatoria cando se marque o recadro [00050], e non poderá cubrirse cando se marcase algunha dos recadros [00051] ou [00052].

Por outra banda, e tendo en conta a finalidade do recadro [00061] «Entidades que sen ser Institucións de investimento colectivo utilicen os estados de contas aplicables a estas», as entidades que marquen este recadro, non deberán marcar os recadros [00050] a [00055] nin os recadros [00075] a [00077], e viceversa.

Nº de recadroContribuíntes que deben cubrira
[00050] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo normal de contas para o Balance.
[00051] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo abreviado de contas para o Balance.
[00052] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo PEMES de contas para o Balance.
[00075] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo normal do Estado de cambios do patrimonio neto.
[00076] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo abreviado do Estado de cambios do patrimonio neto. Este recadro é de formalización voluntaria.
[00077] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo PEMES do Estado de cambios do patrimonio neto. Este recadro é de formalización voluntaria.
 [00053] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo normal de contas para Perdas e ganancias.
 [00054] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo abreviado de contas para Perdas e ganancias.
[00055] Marcarán este recadro os contribuíntes que utilizasen o modelo PEMES de contas para Perdas e ganancias.
 [00061] Marcarán este recadro aquelas entidades que, sen ser Institucións de investimento colectivo, utilicen o modelo de contas establecido na Circular 3/2008, do 11 de setembro, da Comisión do Mercado de Valores, sobre normas contables, contas anuais e estados de información reservada das institucións de investimento colectivo.
As entidades que marquen este recadro deberán cubrir os recadros 44 a 48 do modelo 200 relativas ás Institucións de investimento colectivo, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.