Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Obrigados a presentar o modelo

A información país por país resultará esixible ás seguintes entidades, exclusivamente, cando o importe neto da cifra de negocios do conxunto de persoas ou entidades que formen parte do grupo, nos 12 meses anteriores ao inicio do período impositivo, sexa, polo menos, de 750 millóns de euros :

 1. Entidades residentes en territorio español que teñan a condición de dominantes dun grupo, e non sexan ao mesmo tempo dependentes doutra entidade, residente ou non residente.

  Segundo establece o artigo 18.2 da LIS, existe grupo cando unha entidade ostente ou poida ostentar o control doutra ou outras segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

 2. Entidades residentes en territorio español dependentes, directa ou indirectamente, dunha entidade non residente en territorio español que non sexa ao mesmo tempo dependente doutra , así como os establecementos permanentes en territorio español de entidades non residentes do grupo, sempre que se produza algunha das seguintes circunstancias recollidas no artigo 13.1 do RIS:

  1. Que non exista unha obriga de información país por país en termos análogos á prevista no artigo 13.1 do RIS , respecto da referida entidade non residente no seu país ou territorio de residencia fiscal.

  2. Que, existindo un acordo internacional no sentido da Directiva (UE ) 2016/881 do Consello do 25 de maio de 2016, que modifica a Directiva 2011/16/UE no que fai ao intercambio automático obrigatorio de información no ámbito da fiscalidade, co país ou territorio en que resida fiscalmente a referida entidade non residente, non exista un acordo de intercambio automático de información entre autoridades competentes, respecto da devandita información, co citado país ou territorio.

  3. Que, existindo un acordo de intercambio automático de información respecto da devandita información co país ou territorio en que reside fiscalmente a referida entidade non residente, producísese un incumprimento sistemático do mesmo que fose comunicado pola Administración tributaria española ás entidades dependentes ou aos establecementos permanentes residentes en territorio español no prazo previsto no presente apartado.

  Dentro do suposto previsto neste apartado 2, a entidade residente en territorio español ou o establecemento permanente en territorio español obrigados a presentar a información país por país deberán solicitar á entidade non residente a información correspondente ao grupo. Se a entidade non residente negásese a subministrar todo ou parte da devandita información, a entidade residente en territorio español ou o establecemento permanente en territorio español presentarán a información de que dispoñan e notificarán esta circunstancia á Administración tributaria.

Lembre:

Calquera entidade residente en territorio español que forme parte dun grupo obrigado a presentar a información aquí establecida deberá comunicar á Administración tributaria a identificación e o país ou territorio de residencia da entidade obrigada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes da finalización do período impositivo ao que se refira a información.