Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Nota común ás deducións dos artigos 31 e 32 da LIS

A dedución do artigo 32 da LIS é compatible coa dedución do artigo 31 da devandita Lei respecto dos dividendos ou participacións nos beneficios , co límite conxunto de deducibilidade da cota íntegra que correspondería pagar en España por estas rendas se se obtiveren en territorio español. O exceso sobre o devandito límite non terá a consideración de gasto fiscalmente deducible, sen prexuízo do que se establece no artigo 31.2 da LIS .

En caso de insuficiencia de cota íntegra para aplicar as deducións dos artigos 31 e 32 da LIS , estas poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes.

A Administración ten dereito a comprobar estas deducións por dobre imposición aplicada ou pendentes de aplicar. Este dereito prescribirá aos 10 anos contado desde o día seguinte a aquel en que finalice o prazo establecido para presentar a declaración ou autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se xerou o dereito á súa aplicación.

Transcorrido o devandito prazo, o contribuínte deberá acreditar as deducións cuxa aplicación pretenda, mediante a exhibición da liquidación ou autoliquidación e a contabilidade, con acreditación do seu depósito durante o citado prazo no Rexistro Mercantil.

Exemplo:

A Sociedade Anónima «X», residente en territorio español, e que tributa ao tipo xeral do imposto, ten o 100 por cen do capital da Sociedade «Z», non residente.

Durante 2020, en que non tivo participación algunha en ningunha outra entidade non residente, e que non se acolleu á tributación polos gravames especiais das disposicións adicionais décimo quinta e décimo sétima do RDLeg. 4/2004, a S.A. «X» percibiu uns dividendos netos por un importe equivalente a 7.200 euros, tributando no país de orixe a un tipo do 10 por cento. Coñécese que a Sociedade «Z» tributou no seu país a un tipo efectivo do 20 por cento.

 • Importe satisfeito no estranxeiro polo dividendo.

  x - 0,1x = 7.200; x = 8.000

  Polo tanto, a tributación no estranxeiro foi de 800

 • Imposto efectivamente satisfeito no estranxeiro pola Sociedade «Z» respecto dos beneficios con cargo aos que se pagaron os dividendos.

  e - 0,2y = 8.000; e = 10.000

  Polo tanto, o imposto pago pola Sociedade «Z» ascendeu a 2000

Cálculo das deducións:

 • DI xurídica: imposto soportado polo contribuínte (art. 31 LIS)

  A menor entre:

  1. Importe efectivo do satisfeito no estranxeiro: 800
  2. Cota íntegra que correspondería pagar en España: 2000 (8.000 x 0,25)

  A incluír nos recadros [00163] e [00165]: 800

 • DI económica: dividendos e participacións en beneficios (art. 32 LIS): 2000

  A incluír nos recadros [00167] e [00169]: 2000

Límite das dúas deducións:

Cota íntegra que correspondería pagar en España se as rendas se obtivesen en territorio español

10.000 x 25 = 2.500

Rendas que deben incluírse na base impoñible da Sociedade Anónima «X »: 10.000

Totais deducións arts. 31 e 32 LIS: 2.500

A consignar no recadro [00573]: 2.500

Nota : Neste exemplo, deberase ter en conta que para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta da LIS establece que para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 da LIS , así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte