Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Supostos prácticos RIC

Exemplo 1

No período impositivo iniciado o 1 de xaneiro de 2019 a sociedade «A», con domicilio nas Canarias, realiza con cargo aos beneficios do exercicio 2019, unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros. Neste mesmo período, a devandita sociedade ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

No exercicio 2020 adquire por 1.000 euros un inmobilizado material que contribúe a mellorar o medio natural no territorio canario. Neste mesmo período, a devandita sociedade ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

Do mesmo xeito que no exercicio 2019, no exercicio 2020 a sociedade A ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

Neste suposto, a redución que a sociedade «A» poderá aplicarse na súa base impoñible terá como límite o 90 por cento da parte do beneficio obtido que non é obxecto de distribución:

Límite: 90% x 1.000.000 euros = 900.000 €.

Exercicio 2019 :

Nota : Este exemplo parte do suposto de que no exercicio 2019 xa existía o cadro relativo a Investimentos anticipados.

A sociedade «A» realiza con cargo aos beneficios do exercicio 2019 unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros (pode realizara porque cumpre co límite, xa que 1.000 euros < 900.000 euros), por lo que deberá consignar un importe de 1.000 euros na fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cubrir na páxina 13 do modelo 200, o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe de 1.000 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2019 que se realiza por razón da dotación á RIC .

Aínda que, queda pendente de materializar en períodos posteriores un importe de 1.000 euros. Por esta razón, a sociedade «A» deberá cubrir, no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200, a columna «Pendente de materializar RIC en períodos futuros», na fila correspondente á RIC 2019 por importe de 1.000 euros.

Conforme ao anterior, a sociedade «A» deberá cubrir o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2020, da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

1.000

Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (páxina 22 do modelo 200)
RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
considerada materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- --- 1.000
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019
[00927] 1.000

Exercicio 2020 :

A sociedade «A» non realiza neste exercicio dotación á RIC , polo que non deberá cubrir a fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, non deberá cubrir o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) da páxina 13 do modelo 200, xa que non se reducirá a base impoñible do exercicio 2020 por razón da dotación á RIC .

Teñase en conta que o investimento que realiza a sociedade B no exercicio 2020 non se considera un investimento anticipado, xa que, aínda que en 2020 non dótese RIC, o investimento deste exercicio é unha materialización da dotación da reserva que se fixo en 2019.

Ao principio do exercicio 2020 quedan por materializar 1.000 euros da dotación á RIC con cargo a beneficios de 2019 realizada no exercicio 2019, polo que a sociedade «A» deberá consignar no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) a columna «Pendente de materializar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2019, o importe de 1.000 euros.

O importe  investido no período 2020 é de 1.000 euros, polo que a sociedade «A» deberá cubrir o primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) consignando na columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994», na fila correspondente á RIC 2019, o importe da materialización, é dicir, 1.000 euros. No exercicio 2020, materialízase o importe total da dotación realizada durante o 2019, polo que non queda nada pendente de materializar para exercicios futuros. Por este motivo, a sociedade «A» non deberá cubrir a columna «Pendente de materializar RIC a fin de período».

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2020, cubriranse da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

0

Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (páxina 22 do modelo 200)
RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
considerada materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2019 1.000 --- 1.000 --- 0
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020
[00927] 0

Exemplo 2

No período impositivo iniciado o 1 de xaneiro de 2019 a sociedade «B», con domicilio nas Canarias, adquire por 1.000 euros un inmobilizado material que contribúe a mellorar o medio natural no territorio canario.

A sociedade «B» non realiza no exercicio 2019 ningunha dotación á RIC.

En 2020, non realiza ningunha investimento en que poida materializarse a RIC, aínda que, con cargo aos beneficios de 2020, a sociedade «B» contabiliza en 2021 unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros.

Tanto no exercicio 2019 como no 2020, a sociedade «B» ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

Tanto no exercicio 2019 como no 2020, a redución que a sociedade «B» poderá aplicarse na súa base impoñible terá como límite o 90 por cento da parte do beneficio obtido que non é obxecto de distribución:

Límite: 90% x 1.000.000 euros = 900.000 €.

Exercicio 2019 :

Nota : Este exemplo parte do suposto de que no exercicio 2019 xa existía o cadro relativo a Investimentos anticipados.

A sociedade «B» non realiza neste exercicio dotación á RIC , polo que non terá que cubrir a fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, non deberá cubrir o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) da páxina 13 do modelo 200, xa que non se reducirá a base impoñible do exercicio 2019 por razón da dotación á RIC .

O importe  investido de forma anticipada no exercicio 2019 é de 1.000 euros, polo que queda pendente de dotar a RIC con cargo a beneficios obtidos ata o 31 de decembro de 2021 por este importe. Neste caso, a sociedade; «B» terá que cubrir o cadro relativo a Investimentos anticipados, en concreto deberá cubrirse da fila Investimentos anticipados 2019, o recadro correspondente á columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994» por importe de 1.000 euros, así como, desa mesma fila o recadro «Pendente de dotar RIC ao final de período» por valor de 1.000 euros. Ademais, no exercicio 2019 deberá comunicar a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2019, cubriranse da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

0

Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (páxina 22 do modelo 200)
Investimentos
anticipados
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art. 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2019 --- --- 1.000 1.000
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019
[00927] 0

Exercicio 2020 :

A sociedade «B» realiza con cargo aos beneficios deste exercicio unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros (pode realizara porque cumpre co límite, xa que 1.000 euros < 900.000 euros), por lo que deberá consignar un importe de 1.000 euros na fila «Importe da dotación RIC Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cubrir na páxina 13 do modelo 200, o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe de 1.000 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2020 que se realiza por razón da dotación á RIC .

No exercicio 2020 a sociedade  «B» non realiza ningunha investimento, pero considerarase materializada neste exercicio 2020 o investimento realizado en 2019. Polo tanto, a devandita sociedade deberá cubrir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerada materialización da RIC nesta liquidación », na fila correspondente á RIC 2020, polo importe que se considera materializado en 2020 por haberse dotado a RIC, é dicir, 1.000 euros.

A Sociedade  «B» tamén deberá cubrir o cadro relativo aos Investimentos anticipados. Ao inicio do exercicio 2020 está pendente de dotar a RIC por importe de 1.000 euros, debido á investimento anticipado que se realizou no exercicio 2019. Por esta razón, a sociedade «B» deberá cubrir a columna «Pendente de dotar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2019 por importe de 1.000 euros. O importe investido en 2019 foi de 1.000 euros e a dotación á RIC en 2020 foi de 1.000 euros, polo que ao final do exercicio 2020 non queda pendente de dotar RIC por ningún importe. Por esta razón, a sociedade «B» non deberá cubrir a columna «Pendente de dotar RIC ao final de período», na fila correspondente á RIC 2019.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2020, cubriranse da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)
Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) [00403] --- [00404] 1.000
Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (páxina 22 do modelo 200)
RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
considerada materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- --- ---
RIC 2020 --- --- --- 1.000 ---
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020
[00927] 1.000
Investimentos
anticipados
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art. 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2019 1.000 --- --- 0
Investimentos anticipados 2020 --- --- --- ---

Exemplo 3

No período impositivo iniciado o 1 de xaneiro de 2018 a sociedade «C», con domicilio nas Canarias, adquire por 1.000 euros un inmobilizado material que contribúe a mellorar o medio natural no territorio canario.

A sociedade «C» realiza con cargo aos beneficios do exercicio 2018 unha dotación á RIC por importe de 200 euros.

No exercicio 2019, a sociedade «C» non realiza ningunha investimento en que poida materializarse a RIC, aínda que, con cargo aos beneficios deste exercicio, a devandita sociedade realiza unha dotación á RIC por importe de 600 euros.

No exercicio 2020, a sociedade «C» non realiza ningunha investimento en que poida materializarse a RIC, aínda que, con cargo aos beneficios deste exercicio, a devandita sociedade realiza unha dotación á RIC por importe de 800 euros.

Tanto no exercicio 2018 como nos exercicios 2019 e 2020, a sociedade «C» ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 euros.

Tanto en exercicio 2018 como nos exercicios 2019 e 2020, a redución que a sociedade «C» poderá aplicarse na súa base impoñible terá como límite o 90 por cento da parte do beneficio obtido que non é obxecto de distribución:

Límite: 90% x 1.000.000 euros = 900.000 €.

Exercicio 2018 :

Nota : Este exemplo parte do suposto de que no exercicio 2018 xa existía o cadro relativo a Investimentos anticipados.

A sociedade «C» realizou con cargo aos beneficios deste exercicio, unha dotación á RIC por importe de 200 euros (pode realizara porque cumpre co límite, xa que 200 euros < 900.000 euros), por lo que deberá consignar un importe de 200 euros na fila «Importe da dotación RIC 2018» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cubrir na páxina 13 do modelo 200, o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe 200 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2018 que se realizou por razón da dotación á RIC .

En 2018 a sociedade «C» deberá cubrir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerada materialización da RIC nesta liquidación », na fila correspondente á RIC 2018, período en que se realizou o investimento, polo importe que se considera materializado en 2018 por haberse dotado a RIC, é dicir, 200 euros.

O importe  investido de forma anticipada no exercicio 2018 é de 1.000 euros, como se dotou RIC en 2018 por importe de 200 euros, queda pendente de dotar a RIC con cargo aos beneficios obtidos ata o 31 de decembro de 2020 por importe de 800 euros. Neste caso, a sociedade «C» deberá cubrir o cadro relativo a Investimentos anticipados da páxina 22 do Modelo 200, en concreto, terá que cubrir o recadro «Investimentos anticipados 2018» da columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994», por importe de 1.000 euros, así como a columna «Pendente de dotar RIC ao final do período »na fila relativa a «Investimentos anticipados 2018»” por importe de 800 euros. Ademais, no exercicio 2018, deberá comunicar a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondentes ao exercicio 2018, cubriranse da seguinte maneira:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

200

RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
considerada materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2018 --- --- --- 200 ---
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2018
[00927] 200
Investimentos
anticipados
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art. 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2018 --- --- 1.000 800

Exercicio 2019 :

Nota : Este exemplo parte do suposto de que no exercicio 2019 xa existía o cadro relativo a Investimentos anticipados.

A sociedade «C» realiza con cargo aos beneficios deste exercicio unha dotación á RIC por importe de 600 euros (pode realizara porque cumpre co límite, xa que 600 euros < 900.000 euros), por lo que deberá consignar un importe de 600 euros na fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cubrir na páxina 13 do modelo 200, o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe de 600 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2019 que se realizou por razón da dotación á RIC .

No exercicio 2019 a sociedade «C» non realiza ningunha investimento, pero considerarase materializada neste exercicio 2019 parte do investimento realizada en 2018. Polo tanto, a devandita sociedade deberá cubrir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerada materialización da RIC nesta liquidación », na fila correspondente á RIC 2019, polo importe que se considera materializado en 2019 por haberse dotado a RIC, é dicir, 600 euros.

Ao inicio do exercicio 2019 está pendente de dotar a RIC por importe de 800 euros, debido á investimento anticipado que se realizou no exercicio 2018. Por esta razón, a sociedade «C» deberá cubrir no cadro relativo a Investimentos anticipados a columna «Pendente de dotar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2018 por importe de 800 euros. O importe investido anticipadamente no exercicio 2018 foi de 1.000 euros e a dotación á RIC no exercicio 2018 foi de 200 euros, en 2019 é de 600 euros, polo que a finais do exercicio 2019, queda pendente de dotar RIC por importe de 200 euros.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondentes ao exercicio 2019, cubriranse da seguinte maneira:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

600

RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
considerada materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2018 --- --- --- --- ---
RIC 2019 --- --- --- 600 ---
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019
[00927] 600
Investimentos
anticipados
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art. 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2018 800 --- --- 200
Investimentos anticipados 2019 --- --- --- ---

Exercicio 2020 :

A sociedade «C» realizará con cargo aos beneficios deste exercicio unha dotación á RIC por importe de 800 euros (pode realizara porque cumpre co límite, xa que 800 euros < 900.000 euros), por lo que deberá consignar un importe de 800 euros na fila «Importe da dotación RIC 2020» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cubrir na páxina 13 do modelo 200, o recadro [00404] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe 800 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2020 que se realizou por razón da dotación á RIC .

No exercicio 2020 a sociedade «C» non realiza ningunha investimento, pero considerarase materializada neste exercicio 2020 parte do investimento realizada en 2018. Polo tanto, a devandita sociedade deberá cubrir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerada materialización da RIC nesta liquidación », na fila correspondente á RIC 2020, polo importe que se considera materializado en 2020 por haberse dotado a RIC, é dicir, 200 euros.

No referente ao cadro relativo a Investimentos anticipados, ao inicio do exercicio 2020 está pendente de dotar a RIC por importe de 200 euros, debido á investimento anticipado que se realizou no exercicio 2018. Por esta razón, a sociedade «C» deberá cubrir a columna «Pendente de dotar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2018 por importe de 200 euros.

O importe investido en 2018 foi de 1.000 euros e a dotación á RIC en 2018 foi de 200 euros, en 2019 de 600 euros e en 2020 de 800 euros, polo que, no cadro relativo a Investimentos anticipados non queda pendente de dotar RIC por ningún importe, a fin de exercicio 2020. Por esta razón, a sociedade «C» non deberá cubrir o recadro «Pendente de dotar RIC ao final de período», na fila correspondente á RIC 2018.

Aínda que no exercicio 2020, dotarase unha reserva total de 800 euros, de que 200 euros correspóndense coa materialización de investimentos anticipadas realizadas no exercicio 2018, polo que quedaría pendente de materializar en períodos posteriores un importe de 600 euros. Por esta razón, a sociedade «C» deberá cubrir, no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200, a columna «Pendente de materializar RIC ao final de período», na fila correspondente á RIC 2020 por importe de 600 euros.

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

800

RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
considerada materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2018 --- --- --- --- ---
RIC 2019 --- --- --- --- ---
RIC 2020 --- --- --- 200 600
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020
[00927] 800
Investimentos
anticipados
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art. 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2018 200 --- --- 0
Investimentos anticipados 2019 --- --- --- ---
Investimentos anticipados 2020 --- --- --- ---