Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigos 30, 31 e 41 Lei 19/1994

 1. O ámbito xeográfico do ZEC estenderase a todo o territorio das Illas Canarias.

 2. No referente ao ámbito subxectivo de aplicación, poderán acollerse ao réxime do ZEC as persoas xurídicas e sucursais de nova creación que sexan inscritas no Rexistro Oficial de Entidades da Zona Especial Canaria, e reúnen os requisitos enumerados no artigo 31.2 da Lei 19/1994:

  1. Que teñan o seu domicilio social e a sede de dirección efectiva no ámbito xeográfico do ZEC.

  2. Que polo menos un administrador ou, no caso das sucursais, un representante legal resida nas Illas Canarias.

  3. Constituír o seu obxecto social a realización no ámbito xeográfico do ZEC de actividades económicas incluídas no anexo da Lei 19/1994. Así mesmo, mediante sucursal diferenciada, poderán realizar outras actividades ás que non serán de aplicación os beneficios do ZEC, en cuxo caso deberán levar contabilidade separada.

  4. Realizar investimentos nos dous primeiros anos desde a súa inscrición, que se materialicen na adquisición de elementos patrimoniais do inmobilizado material ou intanxible, situados ou recibidos no ámbito xeográfico do ZEC, utilizados no mesmo, afectos e necesarios para o desenvolvemento das actividades económicas efectuadas polo contribuínte no devandito ámbito xeográfico, cumprindo as condicións e polo importe mínimo sinalado no artigo 31 da Lei 19/1994.

  5. A creación de postos de traballo no ámbito xeográfico do ZEC dentro dos seis meses seguintes á súa inscrición e o mantemento como mínimo nese número do termo medio anual de cadro de persoal durante o período de gozo deste réxime, cun mínimo establecido legalmente.

  6. Presentar unha memoria descritiva das principais actividades económicas a desenvolver, que avale a súa solvencia, viabilidade, competitividade internacional e a súa contribución ao desenvolvemento económico e social das illas Canarias, cuxo contido será vinculante para a entidade, agás variación desas actividades previas autorización expresa do Consello reitor.

 3. No referente ao procedemento de inscrición dunha entidade no Rexistro Oficial de Entidades do ZEC, o artigo 41 da Lei 19/1994 establece que a devandita inscrición está condicionada á autorización previa do Consorcio do ZEC.

  Con esta finalidade, debe presentarse unha solicitude á que se acompañará a memoria descritiva das principais actividades económicas a que se refire a letra f) do artigo 31.2 da Lei 19/1994. Canda esta solicitude achegarase un depósito ou aval por importe da taxa de inscrición regulada no seu artigo 50.

  Á vista da documentación achegada, o Consello reitor procederá á autorización, previo informe favorable da Comisión Técnica.

  A autorización por parte do Consello reitor deberá outorgarse, de forma expresa, no prazo de 2 meses, contado desde a data de recepción da solicitude no Consorcio do ZEC. Transcorrido este prazo sen resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de autorización.

  Unha vez obtida a autorización, o solicitante deberá achegar ao Rexistro Oficial de Entidades do ZEC os documentos acreditativos da constitución da entidade de acordo coa Lei.

  A inscrición deberá practicarse no prazo de 10 días, contado desde o día en que se presenten os documentos a que se refire o parágrafo anterior.