Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo para efectuar o reinvestimento

  1. O reinvestimento deberá realizarse dentro do prazo comprendido entre o ano anterior á data da posta a disposición do elemento ##1##patrimonial transmitido e os tres anos posteriores, ou, excepcionalmente, de acordo cun plan especial de reinvestimento aprobado pola Administración tributaria a proposta do contribuínte. Cando se realizasen dous ou máis transmisións no período impositivo de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de toda clase de entidades, o devandito prazo computarase desde a finalización do período impositivo.

    O reinvestimento entenderase efectuada na data en que se produza a posta a disposición dos elementos patrimoniais en que se materialice.

  2. Tratandose de elementos patrimoniais que sexan obxecto dos contratos de arrendamento financeiro aos que se refire o apartado 1 da disposición adicional sétima da Lei 26/1988, do 29 de xullo, sobre disciplina e intervención das entidades de crédito, considerarase realizada o reinvestimento na data en que se produza a posta a disposición do elemento patrimonial obxecto do contrato, por un importe igual ao seu valor de contado. Os efectos do reinvestimento estarán condicionados, con carácter resolutorio, ao exercicio da opción de compra.

  3. A dedución practicarase na cota íntegra correspondente ao período impositivo en que se efectúe o reinvestimento. Cando o reinvestimento se realizase antes da transmisión , a dedución practicarase na cota íntegra correspondente ao período impositivo en que se efectúe a devandita transmisión.