Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

Os contribuíntes consignarán no recadro [01041] «Dedución por reversión de medidas temporais  DT 37ª.2 LIS» da páxina 14 do modelo 200, o importe correspondente a estas deducións que apliquen no período impositivo obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 18 bis do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do cadro «Dedución por reversión de medidas temporais DT 37ª.2 LIS» (páxina 18 bis do modelo 200)

Neste cadro deberase consignar os importes da dedución por reversión de medidas temporais xeradas nos exercicios 2015 a 2020, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Base de dedución» consignaranse os importes correspondentes ás cantidades que se integren na base impoñible dos exercicios 2015 a 2020 derivadas da amortización do incremento neto de valor resultante da actualización de balances previstos no artigo 9 da Lei 16/2012, do 27 de decembro.

    A fila «2020(*)» só debe cubrirse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar, correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

  • Na columna «Importe xerado/pendente ao principio do período »consignarase os importes derivados de aplicar ás cantidades da columna «Base de dedución», a porcentaxe do 2 por cento (para o período impositivo 2015) e do 5 por cento (para os períodos impositivos 2016 a 2020).

  • Na columna «Importe aplicado» consignarase os importes correspondentes ás cantidades consignadas na anterior columna «Importe xerado/pendente ao principio do período », que se aplicasen no período impositivo obxecto de declaración.

    No recadro [01041] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [01041] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

  • Na columna «Importe pendente» consignarase os importes correspondentes ás cantidades que queda pendente de aplicar para períodos impositivos futuros.