Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Supostos especiais

1. Suposto das diminucións ao resultado da conta de perdas e ganancias relativas aos conceptos «Minaría e hidrocarburos, factor de esgotamento» (recadro [00382]), «Reservas para investimentos nas Canarias »(recadro [00404]) e «Aplicación do límite do art. 11.12  LIS ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» (recadro [00416])

No cálculo do importe do recadro [00550] ([00550] = [00501] + [00417] - [00418]) sinalado anteriormente, deberá terse en conta o seguinte en relación ás recadros [00382] e [00404]:

  • Se da operación recadro [00501] + (recadros [00355] a [00413])  «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)» de aumento) - (recadros [00356] a [00414]) «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)» de diminución), excluíndo destas os recadros [00382] e [00404] correspondentes ás correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias) resulta cero ou unha cantidade negativa, non procederá en ningún caso a aplicación das diminucións ao resultado da conta de perdas e ganancias a que se refiren os recadros [00382] e [00404]. É dicir, no referido cálculo do recadro [00550] os importes dos recadros [00382] e [00404] non se computarán para obter a contía do recadro [00418]. E neste suposto non se poderán compensar bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores, polo que no recadro [00547] deberase consignar a cifra cero («0 »).

  • Se, pola contra, de tal operación óbténse como resultado unha cantidade positiva, procederá a aplicación das diminucións ao resultado da conta de perdas e ganancias a que se refiren os recadros [00382] e / ou [00404] para os efectos da obtención do importe correspondente ao recadro [00550], pero tendo en conta que a aplicación das devanditas diminucións (dos recadros [00382] e [00404], individualmente consideradas e / ou no seu conxunto, non poderán dar lugar en ningún caso a unha base impoñible (recadro [00552]) negativa.

2. Suposto das entidades navieiras en réxime de tribución en función da tonelaxe

Se estas entidades consignaron no recadro [00550] un importe positivo resultante da suma dos importes dos recadros [00578] «Base impoñible de actividades ou rendas que tributen en réxime xeral» e [00579] «Base impoñible derivada da aplicación do réxime especial» da páxina 13 do modelo 200:

  • O importe total de bases impoñibles negativas a compensar no período impositivo obxecto de liquidación, consignado no recadro [00547] da páxina 15 do modelo 200, deberá trasladarse ao mesmo recadro da páxina 13 do modelo minorado no importe consignado no recadro [00632] da páxina 21 do modelo 200.

  • O devandito importe do recadro [00547] da páxina 13 deberán restaro da contía do recadro [00550]. pero tendo en conta que a cantidade máxima en que poden minorar o importe do recadro [00550] é o importe que figure no recadro [00578].

E o resultado así obtido que non poderá ser negativo, consignarano no recadro [00552] relativa á base impoñible.