Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Para poder aplicar esta opción cumprirá o cumprimento dos seguintes requisitos:

  1. Que transcorra, polo menos, un ano desde a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que a mesma fose obxecto de aplicación.

  2. Que o cadro de persoal media ou, alternativamente, o cadro de persoal media adscrita a actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica non se vexa reducida desde o final do período impositivo en que se xerou a dedución ata a finalización do prazo a que se refire a letra c) seguinte.

  3. Que se destine un importe equivalente á dedución aplicada ou abonada, a gastos de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica ou a investimentos en elementos do inmobilizado material ou inmobilizado intanxible exclusivamente afectos ás devanditas actividades, excluídos os inmobles, nos 24 meses seguintes á finalización do período impositivo en cuxa declaración se realice a correspondente aplicación ou a solicitude de aboamento.

  4. Que a entidade obtivese un informe motivado sobre a cualificación da actividade como investigación e desenvolvemento ou innovación tecnolóxica ou un acordo previo de valoración dos gastos e investimentos correspondentes ás devanditas actividades, nos termos establecidos no artigo 35.4 da LIS.

Adicionalmente, no suposto de que os gastos de investigación e desenvolvemento do período impositivo superen o 10 por cento do importe neto da cifra de negocios do mesmo , a dedución prevista no artigo 35.1 da LIS xerada no devandito período impositivo poderá quedar excluída do límite establecido no último parágrafo do apartado anterior, e aplicarse ou aboarse cun desconto do 20 por cento do seu importe na primeira declaración que se presente transcorrido o prazo a que se refire a letra a) anterior, ata un importe adicional de 2 millóns de euros.

O incumprimento de calquera destes requisitos comportará a regularización das cantidades indebidamente aplicadas ou abonadas, na forma establecida no artigo 125.3 da LIS .