Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Participacións da declarante noutras entidades

Neste subapartado débese facer referencia a toda a información relativa ás participacións directas da entidade declarante noutras entidades, de importe a fin de período igual ou superior ao 5 por cento do capital ou ao 1 por cento cando se trate de valores que coticen nun mercado secundario organizado. Con esta finalidade, a entidade declarante deberá cubrir os seguintes datos na forma que se indica a continuación:

Datos da participada

Deberase cubrir os datos relativos á identificación da entidade participada: «NIF» (no caso de que a devandita entidade non dispoña de NIF en España, deberá consignar o equivalente do país de residencia) e «Nome ou razón social». Así mesmo, deberase cubrir os datos relativos á residencia da devandita entidade: «Código provincia/país» (consulte a respecto disto, o apartado «Notas comúns aos apartados A e B da páxina 2» deste capítulo).

Datos nos rexistros da declarante

Cubrirase de forma obrigatoria a cifra correspondente á porcentaxe de participación (con dous decimais), o valor nominal total da participación, o valor en libros da participación e os ingresos por dividendos (correspondentes á participación) recibidos no exercicio que é obxecto de declaración.

En relación aos ingresos por dividendos recibidos no exercicio declarado, deben incluírse tamén os datos correspondentes aos dividendos de entidades que ao final do exercicio non cumpran o mínimo de participación (5 por cento ou 1 por cento se cotizan), pero que si cumpríano no momento en que percibiron o dividendo.

Por último, na columna «Total» (recadros [01501] a [01503]), recollerase a suma dos importes recollidos nas seguintes filas: «Valor nominal total da participación »(recadro [01501]), «Valor en libros da participación »(recadro [01502]) e «Ingresos por Dividendos recibidos no exercicio declarado» (recadro [01503]). No caso en que pola extensión dos datos declarados (é dicir, relaciónense máis de tres entidades participadas), téñase que cubrir máis dunha páxina, estes recadros mostraranse só na última páxina cumprimentada para ese fin.

Correccións valorativas por deterioración e cambios no valor razoable

Este apartado deberase cubrir sempre que se trate de participacións en que se tivese unha porcentaxe superior ao 5 por cento do capital, ou ao 1 por cento se os valores cotizan nun mercado secundario organizado ao longo do exercicio, e cuxo valor nominal supere os 100.000 € (incluíndo no devandito cómputo as participacións transmitidas no exercicio), consignando os seguintes datos:

 1. Corrección de valor incluído en perdas e ganancias do exercicio .

  Débese incluír co seu signo correspondente, o importe da variación ou corrección do valor das participacións que no ámbito contable, fose de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias:

  • En caso de diminución de valor ou de deterioración de valor, con signo negativo (-).
  • En caso de reversión da deterioración, con signo positivo (+).
  • En caso de aumento de valor, con signo positivo (+).

  No suposto de alleamento da participación, o importe correspondente á aplicación dos deterioracións acumulados, con signo (+), ou o importe correspondente á aplicación de correccións positivas acumuladas, con signo negativo (-).

 2. Reversión de perdas por deterioración de valores (DT 16ª LIS).

  Incluirase o importe da corrección fiscal que proceda segundo o que se dispón na disposición transitoria décimo sexta da LIS . Polo tanto, o importe que hai que consignar será o da corrección fiscal sobre a deterioración contable, isto é, a diferenza entre a reversión da deterioración contable e a reversión da deterioración fiscal en aplicación da disposición transitoria décimo sexta da LIS . Se esta corrección fiscal é de aumento, o seu importe terá signo positivo (+), e se é de diminución, signo negativo (-).

 3. Eliminación da deterioración contable incluído en P e G (artigo 13.2 b) LIS).

  Deberase incluír con signo positivo (+) o importe da corrección fiscal correspondente á eliminación, nos termos establecidos no artigo 13.2.b) da LIS , das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que, no ámbito contable, fosen de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias.

 4. Eliminación da deterioración de valores repr. de partic. no capital ou fondos propios (art. 15 k) LIS)

  Deberase incluír con signo positivo (+) o importe da corrección fiscal correspondente á eliminación, nos termos establecidos no artigo 15.k) da LIS , das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que, no ámbito contable, fosen de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias.

 5. Axuste pola diminución de valor orixinada por criterio de valor razoable (art. 15 l) LIS)

  Deberase incluír con signo positivo (+) o importe da corrección fiscal correspondente ás diminucións de valor orixinado por aplicación do criterio do valor razoable correspondentes a valores representativos das participacións no capital ou nos fondos propios de entidades a que se refire o artigo 15 l) da LIS que, no ámbito contable, fosen de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias.

 6. Efecto da corrección valorativa na  BI do exercicio (= a + b + c + d + e).

  Incluirase co signo que resulte o importe relativo para ese fin que as correccións recollidas nas letras a), b), c), d) e e) anteriores, producen na base impoñible (BI) do Imposto sobre Sociedades do exercicio correspondente. Este importe obterase da suma alxébrica das contías consignadas nas letras a), b), c), d) e e) referidas.

 7. Saldo de correccións fiscais (art. 12.3 RDLeg. 4/2004) pendentes a fin de exercicio.

  Deberase incluír o saldo das correccións fiscais aos deterioracións e diminucións de valor contables que estean pendentes de incorporar na base impoñible.

  Por último, na columna «Total» (recadros [01504], [01505], [01506], [01809], [01810], [01507] e [01508]), recollerase a suma dos importes recollidos en cada unha das filas correspondentes ás letras a), b), c), d), e), f) e g). No caso en que pola extensión dos datos declarados (é dicir, relaciónense máis de tres entidades participadas), téñase que cubrir máis dunha páxina, estes recadros mostraranse só na última páxina cumprimentada para ese fin.

Datos adicionais da participada

Só no caso en que a entidade participada sexa estranxeira e a deterioración sufrida determínese en relación ao patrimonio neto da entidade participada, deberanse incluír adicionalmente os importes correspondentes aos seguintes datos: «Capital», «Reservas e outras partidas de fondos propios», «Outras partidas do patrimonio neto» (co signo (+) ou (-) que lle corresponda) e «Resultado do último exercicio» (co signo (+) ou (-) que lle corresponda).