Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime especial das operacións de reestruturación (Capítulo VII do Título VII LIS): valoración de bens e dereitos

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que optasen pola aplicación do réxime fiscal especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea, regulado no Capítulo VII do Título VII da LIS, deberán consignar nos recadros [00379] e [00380] «Valoración de bens e dereitos. Réxime especial operacións reestruturación (Capítulo VII do Título VII LIS)» da páxina 13 do modelo 200», as correccións ao resultado contable que, de acordo co que se dispón na citada normativa, xurdan na realización das mencionadas operacións.

Importante:

Entenderase que as operacións reguladas no Capítulo VII do Título VII da LIS , aplican o réxime establecido no mesmo, non sendo que expresamente se indique o contrario a través da comunicación regulada no parágrafo segundo do artigo 89.1 da LIS .

Pode consultar as particularidades deste réxime especial regulado no Capítulo VII do Título VII, no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» deste Manual Práctico.