Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Excepcións á limitación na compensación de bases impoñibles negativas

A limitación á compensación de bases impoñibles á que nos referimos no apartado anterior, non se aplicará nos seguintes supostos:

 • En todo caso, poderanse compensar no período impositivo bases impoñibles negativas ata o importe de 1 millón de euros.

  No suposto en que o período impositivo tivese unha duración inferior ao ano , as bases impoñibles negativas que poderán ser obxecto de compensación no período impositivo, segundo o que se establece no parágrafo anterior, serán o resultado de multiplicar 1 millón de euros pola proporción existente entre a duración do período impositivo respecto do ano.

 • A limitación á compensación de bases impoñibles negativas non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitacións ou esperas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co contribuínte .

  Para ter en conta:

  As bases impoñibles negativas que sexan obxecto de compensación coas devanditas rendas non se terán en consideración respecto do importe de 1 millón de euros referidos anteriormente.

 • Esta limitación tampouco se aplicará no período impositivo en que se produza a extinción da entidade , non sendo que a mesma sexa consecuencia dunha operación de reestruturación á que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo VII do Título VII desta Lei.

  A ter en conta :

  As entidades que non apliquen o límite establecido para a compensación de bases impoñibles negativas segundo o que se dispón no parágrafo anterior, deberán marcar o recadro [00072] «Extinción da entidade »da páxina 1 do modelo 200 no período impositivo obxecto de declaración en que se produza a súa extinción.

 • No caso de entidades de nova creación a que se refire o artigo 29.1 da LIS, a limitación á compensación de bases impoñibles non se aplicará nos 3 primeiros períodos impositivos en que se xere unha base impoñible positiva previa á súa compensación.

  Para ter en conta:

  Estas entidades de nova creación que non apliquen o límite establecido para a compensación de bases impoñibles negativas segundo o que se dispón no parágrafo anterior, deberán marcar o recadro [00070] «Compensación bases impoñibles negativas para entidades de nova creación (art. 26.3 LIS)» da páxina 1 do modelo 200.

 • Por último, tampouco resultará de aplicación esta limitación no importe das rendas correspondentes á reversión das perdas por deterioración que se integren na base impoñible por aplicación do que se dispón na disposición transitoria oitava da LIS , sempre que as perdas por deterioración deducida durante o período impositivo en que se xeraron as bases impoñibles negativas que se pretenden compensar representasen, polo menos, o 90 por cento dos gastos deducibles do devandito período.

  No caso de que a entidade tivese bases impoñibles negativas xeradas en varios períodos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, este requisito poderá cumprirse mediante o cómputo agregado do conxunto dos gastos deducibles dos devanditos períodos impositivos.