Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificación por prestación de servizos públicos locais

No recadro [00568] «Bonificacións por prestación de servizos (art. 34 LIS da páxina 14 do modelo 200, deberase consignar o importe correspondente á bonificación aplicada sobre a cota regulada no artigo 34 da LIS nos seguintes termos:

 • Porcentaxe de bonificación :

  99 por cento.

 • Entidades ás que afecta :

  As que obteñan as rendas bonificadas.

 • Rendas bonificadas :

  As rendas derivadas da prestación de calquera dos servizos comprendidos no artigo 25.2 ou nas letras a), b) e c) do artigo 36.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local, de competencias das entidades locais territoriais, municipais e provinciais, agás cando se exploten polo sistema de empresa mixta ou de capital integramente privado.

  Tamén será de aplicación esta bonificación cando os servizos mencionados no parágrafo anterior, préstense por entidades integramente dependentes do Estado ou das Comunidades Autónomas.