Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidades

  1. O artigo 94.1 da Lei 20/1991, do 7 de xuño establece que as sociedades e demais entidades xurídicas suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, con domicilio fiscal nas Canarias, poderán acollerse a partir do primeiro exercicio económico cerrado con posterioridade a 31 de decembro de 1991, e en relación ás investimentos realizados e que permanezan no Arquipélago , ao Réxime de dedución prevista no artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, de acordo coas seguintes peculiaridades:

    1. Os tipos aplicables sobre os investimentos realizadas serán superiores nun 80 por cento aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.

    2. Dedución por investimento nas Canarias, terá por límite máximo a porcentaxe que a continuación indícase da cota líquida resultante de minorar a cota íntegra no importe das deducións por dobre imposición e, se é o caso, as bonificacións previstas no artigo 25 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades. Tal porcentaxe será sempre superior nun 80 por cento ao que para cada modificación da dedución por investimentos fíxese no réxime xeral cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais. Non obstante, nas illas da Palma , A Gomera e El Hierro,##1## o tope mínimo do 80 por cento incrementarase ao 100 por cen e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais cando a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas.

  2. Por outra banda, o artigo 94.2 da Lei 20/1991 establece que o Réxime de dedución por investimentos do presente artigo tamén se aplicará ás sociedades e demais entidades xurídicas que non teñan o seu domicilio fiscal nas Canarias , respecto dos establecementos permanentes situados neste territorio e sempre que os investimentos correspondentes se realicen e permanezan no Arquipélago.

    Nestes casos, o límite máximo de dedución sobre a cota líquida a que se refire o artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, aplicarase con independencia de que corresponda polos investimentos acollidas ao réxime xeral.

    Este mesmo criterio aplicarase tamén aos investimentos realizados en territorio peninsular ou Illas Baleares, mediante establecementos permanentes, polas entidades domiciliadas nas Canarias.