Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

O contribuínte poderá aplicara dedución sobre os gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, sempre que cumpra os seguintes requisitos:

  • Que o contribuínte obtivese un certificado para ese fin, nos termos que se establezan por Orde Ministerial, polo Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, nos termos establecidos a partir do 31 de decembro de 2015, pola Orde ECD /2836/2015, do 18 de decembro (BOE do 30).

  • Que, dos beneficios obtidos no desenvolvemento destas actividades no exercicio en que se xere o dereito á dedución, o contribuínte destine polo menos o 50 por cento á realización de actividades que dan dereito á aplicación da dedución prevista neste apartado. O prazo para o cumprimento desta obriga será o comprendido entre o inicio do exercicio en que se obtivesen os referidos beneficios e os 4 anos seguintes ao peche do devandito exercicio.