Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidades aplicables a estas entidades no modelo 200

As entidades constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español:

  • Deberán marcar, en primeiro lugar, o recadro [00046] «Entidade en rég. de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español» da páxina 1 do modelo 200.

  • Na páxina 2, apartado A, tén quese identificar o representante da entidade.

  • Nas páxinas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 teñén quese incluír o Balance, a Conta de Perdas e Ganancias e o Estado de cambios no patrimonio neto correspondente ás actividades desenvolvidas pola entidade en España.

  • Nos recadros [00409] e [00410] «Entidades en rég. de atribución de rendas const. no extranj . con presenza en territ. español (art. 38 TRLIRNR)» da páxina 13, débense realizar as correccións ao resultado contable que resulten necesarias para determinar a base impoñible, que se calculará conforme ás regras que establece o artigo 38 do TRLIRNR .

  • Nos períodos impositivos iniciados dentro do ano 2020, as entidades constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español tributan ao tipo impositivo do 25 por cento. Sobre a cota íntegra poden aplicar as mesmas bonificacións e deducións establecidas para establecementos permanentes de persoas físicas ou entidades non residentes.

  • Estas entidades deben utilizar o modelo 206 como documento de ingreso ou devolución.