Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Correccións temporarias negativas con orixe en exercicios anteriores

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección temporaria negativa con orixe en exercicios anteriores, ao cubrir o recadro que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultaneamente no formulario Sociedades web o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200. Esta información, unha vez cumprimentada, agruparase no cadro detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, deberase cubrir o recadro correspondente a diminucións de correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores da parte do cadro dedicado a Correccións do exercicio.

Así mesmo, deberá de cubrirse a recadro de Diminucións futuras de correccións temporarias das columnas correspondentes a «Saldo pendente a inicio de exercicio» e «Saldo pendente a fin de exercicio» porque o axuste positivo en orixe reverte mediante axustes extracontables negativos, o que supón diminucións futuras da base impoñible. No referente á recadro de Diminucións futuras da columna «Saldo pendente a inicio de exercicio», deberá cubrirse polo mesmo importe que se consignou na recadro de Diminución futura da columna de «Saldo pendente a fin de exercicio» da liquidación do período impositivo anterior. Doutra banda, respecto da columna «Saldo pendente a fin de exercicio» deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras. O saldo deste recadro irá diminuíndo ata facerse cero, cando se revertese a totalidade.

Por todo o anterior, durante os períodos impositivos en que a Corrección reverta porque ten a súa orixe en exercicios anteriores, na parte do cadro correspondente ao «Saldo pendente a fin de exercicio», a recadro de Diminucións futuras de Correccións temporarias irá diminuíndo o seu valor con respecto ao Saldo do exercicio anterior##6## no importe da corrección negativa deste exercicio . Con esta finalidade, o «Saldo pendente a fin de exercicio», reflectirá o importe total pendente de reverter en exercicios seguintes. Ao estar incluído este saldo na parte de diminucións futuras, indícanos que ese importe está revertendo mediante axustes extracontables negativos.

Exemplo:

Partindo do exemplo exposto no suposto de corrección temporaria positiva con orixe no exercicio, continuamos cos anos 2022 a 2028.

A Sociedade «C», adquiriu unha maquinaria nova por importe de 200.000 euros. A adquisición realízase o 1 de xaneiro de 2020, data esta en que tales elementos son postos a disposición da Sociedade «C» e entran en funcionamento. O exercicio económico da Sociedade «C» coincide co ano natural. Estímase que o valor residual dos elementos é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A dotación contable á amortización realízase mediante a aplicación dun coeficiente do 50 por cento, que estima a empresa como depreciación efectiva de tales elementos. A Sociedade «C» decide amortizar fiscalmente a maquinaria de acordo coa táboa contida no art. 12.1.a) da LIS, é dicir, aplicará un coeficiente do 12 por cento.

En aplicación do que se dispón no art. 12.1 da LIS , haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [00303] e [00304] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

ExercicioAmortización contableAmortización fiscalCorrecciónModelo 200Saldo a fin de exercicio
2020 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -76.000,00
2021 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -152.000,00
2022 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -128.000,00
2023 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -104.000,00
2024 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -80.000,00
2025 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -56.000,00
2026 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -32.000,00
2027 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -8.000,00
2028 --- 8.000 -8.000 [00304] 0,00

Total amortización fiscal = 24.000 x 8 + 8.000 = 200.000

Total amortización contable = 100.000 + 100.000 = 200.000

A corrección fiscal que realizará a Sociedade «C» para determinar a base impoñible do Imposto sobre Sociedades correspondentes a 2022 (que se recollerá no recadro [00304]) será a seguinte:

Amortización contableAmortización fiscalDiminución do resultado
da conta de perdas e ganancias
0 200.000 x 12% = 24.000 24.000

No exercicio 2022, a maquinaria está amortizada contablemente, polo tanto, xérase un axuste extracontable negativo que deberá consignarse no recadro [00304] de diminucións, como consecuencia da reversión do axuste positivo, polo importe da amortización fiscal, é dicir, por valor de 24.000 euros. Trátase dunha Corrección temporaria negativa con orixe en exercicios anteriores.

No formulario Sociedades web, no período 2022, cando vaia a cubrirse o recadro [00304] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberase cubrir o recadro de Diminucións de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio »por importe de 24.000 euros. O formulario trasladará a información cumprimentada ao recadro [02568] «Temporarias con orixe en exercicios anteriores» da páxina 26 bis do modelo 200.

Así mesmo, deberá cubrirse no cadro da páxina 19 a parte correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio». Como estamos ante un axuste positivo en orixe, deberá cubrirse a recadro de Diminucións futuras de Correccións temporarias por importe de 152.000 euros xa que este é o valor do recadro de diminución futura da columna de «Saldo pendente a fin de exercicio» do exercicio 2021, é dicir, o acumulado de 2020 e 2021.

No referente á parte correspondente a «Saldo pendente a fin de exercicio», ao tratarse dun axuste positivo en orixe, deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras de Correccións temporarias por valor de 128.000 euros (152.000 – 24.000) que é o saldo pendente a inicio de exercicio minorado no importe revertido de 24.000 euros no exercicio 2022. O formulario trasladará a información cumprimentada ao recadro [02570] «Saldo pendente a fin de exercicio» da páxina 26 bis do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- 152.000 --- 24.000 --- 128.000
Exercicio 2022
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- 152.000 --- --- --- 128.000
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- 24.000

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipo
(2020)
Saldo pendente
a  inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
a fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
AUMENTO --- --- --- --- ---
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
DIMINUCIÓN [02569] 152.000 --- --- [02568] 24.000 [02570] 128.000

Nos exercicios de 2023 a 2027, os axustes serán os mesmos que os expostos para o 2022, coa diferenza de que o «Saldo pendente a fin de exercicio», na recadro de Diminucións futuras de Correccións temporarias, o seu importe irá diminuíndo en cada exercicio a razón de 24.000 euros cada ano, ata chegar en 2027 a 8.000 euros.

No exercicio 2028, no formulario Sociedades web, cando vaia a cubrirse o recadro [00304] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberase cubrir o recadro de Diminucións de «Correccións temporarias con orixe en exercicios anteriores» da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio »por importe de 8.000 euros, xa que este é importe pendente de amortizar fiscalmente. O formulario trasladará a información cumprimentada ao recadro [02568] «Temporarias con orixe en exercicios anteriores» da páxina 26 bis do modelo 200. Doutra banda, respecto da parte correspondente a «Saldo pendente a fin de exercicio», deberá cubrirse a recadro de Diminucións futuras de Correccións temporarias por valor de 0 euros (8.000 – 8.000), xa que non queda saldo pendente debido a que neste exercicio reverteron os 8.000 euros que quedaban como saldo pendente en 2027. O formulario mostrará 0 no recadro [02570] «Saldo pendente a fin de exercicio» da páxina 26 bis do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- 8.000 --- 8.000 --- ---

Exercicio 2028
correccións fiscais

Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- 8.000 --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- 8.000

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipo
(2020)
Saldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
a fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
AUMENTO --- --- --- ---
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
DIMINUCIÓN [02569] 8.000 --- --- [02568] 8.000 [02570] 0