Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Revalorizacións contables

No segundo parágrafo do artigo 17.1 da  LIS establécese como regra xeral que as variacións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable non teñen efectos fiscais, en canto non deban imputarse na conta de perdas e ganancias, agás:

  • o que se dispón no artigo 15.l) da LIS , para períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2017 (véxase neste capítulo a explicación dos recadros [01808] e [01812] «Diminución de valor orixinado por criterio de valor razoable (art. 15 l) LIS»),

  • ou mentres non deban imputarse a unha conta de reservas se así establéceo unha norma legal ou regulamentaria, para períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018 (véxase neste capítulo a explicación dos recadros [02129] e [02130] «Axustes pola primeira aplicación da Circular 4/2017 do Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS»).

Formalización do modelo 200

Se  o contribuínte realiza unha revalorización contable non amparada por unha norma legal ou regulamentaria, deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [00345] e [00346] «Revalorizacións contables (art. 17.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No período impositivo en que a revalorización do elemento de imputase contablemente ao resultado do exercicio, deberase incluír o importe da mesma no recadro [00346] de diminucións.

  • No período impositivo que contabilice gastos vinculados cos activos revalorizados deberase incluír o importe dos mesmos no recadro [00345] de aumentos. No caso en que o que contabilice sexa ingresos, o devandito importe deberá incluírse no recadro [00346] de diminucións.