Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00023 Gran empresa

Marcarán este recadro aquelas entidades que estean obrigadas durante o exercicio 2020 á presentación mensual das declaracións-liquidacións polo Imposto sobre o Valor Engadido e por retencións a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes, por superar o seu volume de operacións, calculado conforme ao que se dispón no artigo 121 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, a cantidade de 6.010.121,04 euros durante o ano natural anterior a aquel en que se presente a declaración.