Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00063 Tipo gravame reducido para entidades novas creación (DT 22ª LIS)

Deberán marcar este recadro as entidades de nova creación constituídas entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de decembro de 2014, que realicen actividades económicas, e que segundo o que se establece no apartado 1 da disposición transitoria vixésimo segunda da LIS, tributan de acordo co que se establece na disposición adicional décimo novena do   RDLeg. 4/2004.

Lembre:

A disposición adicional décimo novena do RDLeg . 4/2004 establecía que as entidades de nova creación, constituídas a partir do 1 de xaneiro de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e no seguinte, de acordo coa seguinte escala, agás se, de acordo co previsto no artigo 28 da devandita norma, deban tributar a un tipo inferior:

  • pola parte de base impoñible comprendida entre 0 e 300.000 euros, ao tipo do 15 por cento.

  • pola parte de base impoñible restante, ao tipo do 20 por cento.