Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Antes do 29-09-2013

Normativa aplicable: Artigo 23 RDLeg. 4/2004, segundo redacción Lei 16/2007, do 4 de xullo.

Importe da redución e requisitos

Os ingresos procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou procedementos secretos, de dereitos sobre informacións relativas a experiencias industriais, comerciais ou científicas, integraranse na base impoñible nun 50 por cento do seu importe, cando se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a entidade cedente crease os activos obxecto de cesión.

  2. Que o cesionario utilice os dereitos de uso ou de explotación no desenvolvemento dunha actividade económica e que os resultados desa utilización non se materialicen na entrega de bens ou prestación de servizos polo cesionario que xeren gastos fiscalmente deducibles na entidade cedente, sempre que, neste último caso, a devandita entidade estea vinculada co cesionario.

  3. Que o cesionario non resida nun país ou territorio de nula tributación ou considerado como paraíso fiscal.

  4. Cando un mesmo contrato de cesión inclúa prestacións accesorias de servizos, deberá diferenciarse no devandito contrato a contraprestación correspondente aos mesmos.

  5. Que a entidade dispoña dos rexistros contables necesarios para poder determinar os ingresos e gastos, directos e indirectos, correspondentes aos activos obxecto de cesión.

Formalización do modelo 200

No caso de que o contribuínte aplique a redución prevista nos apartados anteriores sobre as rendas derivadas da cesión de activos intanxibles, deberá realizar un axuste negativo ao resultado contable no recadro [00372] «Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles (art. 23 e DT 20ª LIS, consignando o 50 por cento dos devanditos ingresos.