Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Devolucións derivadas da normativa do Imposto sobre Sociedades

1. Como devólvese?

Se da autoliquidación practicada resulta que a suma das retencións, ingresos a conta e pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades é superior á cota resultante da devandita autoliquidación, o contribuínte poderá solicitar a devolución do exceso a través do correspondente documento de ingreso ou devolución.

No caso de que proceda a devolución, esta realizarase mediante transferencia bancaria á conta que o contribuínte indique no documento de ingreso ou devolución, que poderá estar aberta nunha entidade de crédito en España ou ben na Unión Europea, na zona SEPA (Zona Única de Pagamentos en Euros formados polos 28 países da UE máis Liechtenstein, Islandia e Noruega que forman o Espazo Económico Europeo e San Marino, Suíza e Mónaco) ou no resto de países. Non obstante, a Administración tributaria poderá autorizar a realización da devandita devolución mediante cheque cruzado do Banco de España, cando esta non poida realizarse mediante transferencia bancaria.

Cando o contribuínte non teña conta aberta en ningunha entidade colaboradora situada en territorio español, poderá facer constar a devandita circunstancia nun escrito dirixido ao delegado da Axencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda ao seu domicilio fiscal, incluíndo o devandito escrito canda a declaración. Á vista do mesmo, e previas as pertinentes comprobacións, o delegado poderá ordenar a realización da devolución que proceda mediante cheque cruzado do Banco de España. No suposto de contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, o escrito dirixirase o titular da Delegación Especial da Axencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda ou ao titular da Delegación Central de Grandes Contribuíntes, respectivamente.

2. Cando devólvese?

Regulación: Artigo 127 LIS

Cando a suma das retencións, ingresos a conta e pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades sexa superior ao importe da cota resultante da autoliquidación, a Administración tributaria practicará, se procede, liquidación provisional dentro dos 6 meses seguintes ao termo do prazo establecido para a presentación da declaración.

Se a declaración se presentase fóra de prazo, os  6 meses a que se refire o parágrafo anterior, computaranse desde a data da súa presentación.

Cando da autoliquidación practicada polo contribuínte ou, se é o caso, da liquidación provisional resulte unha cantidade a devolver (neste último caso non coincidirá coa contía autoliquidada polo contribuínte), a Administración tributaria procederá a devolver de oficio a devandita cantidade, sen prexuízo da práctica das ulteriores liquidacións, provisionais ou definitivas, que procedan.

Se a liquidación provisional non se practicase no prazo dos  6 meses anteriormente citados, a Administración tributaria procederá a devolver de oficio o exceso da cota liquidada, sen prexuízo da práctica das liquidacións provisionais ou definitivas ulteriores que resulten procedentes.

Se transcorrido o prazo de  6 meses a Administración tributaria non ordena o pagamento da devolución por causas que lle sexan imputables, esta deberá aplicar á cantidade pendente de devolución, o xuro de mora regulado no artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, desde a finalización do citado prazo de seis meses ata agora en que se ordene o pagamento da devolución, sen necesidade de que o contribuínte reclámeo.

Lembre:

Hai tres supostos en que non se xeran xuros de mora a favor dos contribuíntes :

  • Cando se realiza o aboamento de deducións I + D + i por insuficiencia de cota por opción do artigo 39.2 da LIS (recadros [01234], [00083] e [01332] da páxina 14 bis do modelo 200).

  • No aboamento de deducións por producións estranxeiras do artigo 39.3 da LIS (recadros [01200], [01042] e [01333] da páxina 14 bis do modelo 200) e,

  • No aboamento por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria regulada no artigo 130 da LIS , tal como establece o artigo 69 do RIS (recadros [00150], [00120] e [01043] da páxina 14 bis do modelo 200).

Nestes casos, o importe que se devolva por estes conceptos, non xerará xuros de mora fronte aos contribuíntes, con independencia da data en que se practique a devolución.

3. Renuncia á devolución

No suposto de que o contribuínte decida renunciar á devolución resultante da autoliquidación practicada, deberá marcar o recadro correspondente no documento de ingreso ou devolución (modelo 200 ou 206).