Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Porcentaxes de dedución

O porcentaxe de dedución aplicable será o 12 por cento dos gastos efectuados no período impositivo por este concepto.

Novidade:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien dentro dos anos 2020 e 2021, o artigo 7 do Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica, na redacción dada pola disposición final oitava do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria, incrementa a porcentaxe da dedución por actividades de innovación tecnolóxica ao que se refire a letra c) do artigo 35.2 da LIS, en 38 puntos porcentuais para os gastos efectuados en proxectos iniciados a partir do 25 de xuño de 2020 consistentes na realización de actividades de innovación tecnolóxica cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos procesos de produción na cadea de valor da industria da automoción ou melloras substanciais dos xa existentes.

Poderán aplicar este incremento aqueles contribuíntes que teñan a consideración de pequenas e medianas empresas de acordo co que se dispón no anexo I do Regulamento (UE ) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2021, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

No caso de contribuíntes que non teñan a consideración sinalada, o incremento previsto será de 3 puntos porcentuais, sempre que se cumpran os requisitos sinalados na norma, no referente a colaboración e asunción de gastos por parte de pequenas e medianas empresas.

En consecuencia, de acordo coas normas anteriores, ás pequenas e medianas empresas se lles aplicará un porcentaxe de dedución incrementado ao 50 por cento e ás empresas que non teñen tal consideración, se lles aplicará o porcentaxe de dedución incrementado ao 15 por cento.

O importe da dedución que se corresponda co incremento previsto neste artigo non poderá ser superior a 7,5 millóns de euros por cada proxecto desenvolvido polo contribuínte. Adicionalmente, o importe da citada dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 50 por cento do custo do proxecto que fose obxecto de subvención, ou o 15 por cento no caso de contribuíntes que non teñan a consideración de pequenas ou medianas empresas de acordo co que se dispón no anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

Así mesmo, para a aplicación desta dedución, ademais de que a entidade obtivese un informe motivado sobre a cualificación da actividade como innovación tecnolóxica cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos procesos de produción na cadea de valor da industria da automoción ou melloras substanciais dos xa existentes, nos termos establecidos na letra a) do artigo 35.4 da LIS , cumprirá cumprir as condicións previstas no Capítulo I e no artigo 29, agás no relativo á base de dedución, do citado Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión .