Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00029 Réxime especial Canarias

Marcarán este recadro aquelas entidades ás que se aplíquelles o Réxime fiscal especial das Canarias . En particular, as entidades que apliquen o réxime especial da Zona Especial das Canarias, as entidades que practiquen as bonificacións a que se refiren os artigos 26 e 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, as entidades que practiquen as deducións por investimentos nas Canarias a que se refire esta mesma Lei, e as entidades que dotasen a reserva para investimentos nas Canarias contemplada no artigo 27 deste texto legal e teñan dereito á redución da base impoñible por este concepto ou, se é o caso, incumprisen os requisitos que deron dereito a esta redución en períodos impositivos anteriores e deban integrar na base impoñible do período impositivo obxecto de declaración a redución da base impoñible indebidamente practicada.

Este recadro deberase marcar sempre que se cubra calquera dos apartados do modelo 200 relativos á reserva por investimentos nas Canarias ou ás deducións por investimentos nas Canarias previstos na Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias e na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico Fiscal das Canarias, por estar reguladas na normativa especial das Canarias e ser esixible pola Comisión Europea a Información sobre beneficios fiscais.

Pode consultar as particularidades do réxime fiscal das Canarias no Capítulo 12 deste Manual práctico.