Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos e importe

Os contribuíntes poderán aplicar as seguintes deducións por creación de emprego sempre que realicen contratacións a través do contrato de traballo por tempo indefinido de apoio a emprendedores definidos no artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral:

 • Creación de emprego por contratación de menores de 30 anos: 3.000 euros pola contratación do primeiro traballador a través dun contrato por tempo indefinido de apoio aos emprendedores, que sexa menor de 30 anos.

  Esta dedución será aplicable exclusivamente por aquelas entidades que carezan de persoal contratado.

 • Creación de emprego por contratación de desempregados con prestación de desemprego: o 50 por cento do menor dos seguintes importes:

  • O importe da prestación por desemprego que o traballador tivese pendente de percibir no momento da contratación.

  • O importe correspondente a doce mensualidades da prestación por desemprego que tivese recoñecida.

  A aplicación desta segunda dedución, que non exclúe a aplicación da primeira, está suxeita aos seguintes requisitos :

  • Ter un cadro de persoal inferior a 50 traballadores no momento da contratación de desempregados beneficiarios dunha prestación contributiva por desemprego (regulada na Lei Xeral da Seguridade Social).

  • A dedución aplicarase sobre os contratos realizados no período impositivo ata acadar un cadro de persoal de 50 traballadores.

  • Nos doce meses seguintes ao inicio da relación laboral, respecto de cada traballador débese producir un incremento do cadro de persoal media total da entidade en, polo menos, unha unidade con respecto á existente nos doce meses anteriores.

  • O traballador contratado deberá percibir a prestación por desemprego durante, polo menos, tres meses antes do inicio da relación laboral. Con esta finalidade o traballador deberá proporcionar á entidade un certificado do Servizo Público de Emprego Estatal.