Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Operacións excluídas da obriga de documentación específica

Segundo o que se dispón no artigo 13.3 do RIS, non será aplicable a documentación específica, tanto a relativa ao grupo como a específica do contribuínte, ás seguintes operacións:

  1. Ás operacións realizadas entre entidades que se integren nun mesmo grupo de consolidación fiscal, sen prexuízo do previsto no artigo 65.2 da LIS.

  2. Ás operacións realizadas cos seus membros ou con outras entidades integrantes do mesmo grupo de consolidación fiscal polas agrupacións de interese económico e unións temporais de empresas. Non obstante, si que deberán presentar esta declaración no caso de unións temporais de empresas, ou fórmulas de colaboración análoga ás unións temporais, que se acollan ao réxime establecido no artigo 22 da LIS .

  3. Ás operacións realizadas no ámbito de ofertas públicas de venda ou de ofertas públicas de adquisición de valores.

  4. Ás operacións realizadas coa mesma persoa ou entidade vinculada, sempre que o importe da contraprestación do conxunto de operacións non supere os 250.000 euros, de acordo co valor de mercado.