Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base da dedución

A base da dedución estará constituída polo importe dos gastos de investigación e desenvolvemento e, se é o caso, polos investimentos en elementos de inmobilizado material e intanxible, excluídos os edificios e terreos.

Consideraranse gastos de investigación e desenvolvemento os realizados polo contribuínte, incluídas as amortizacións dos bens afectos as citadas actividades, en canto estean directamente relacionados coas devanditas actividades e aplíquense efectivamente á realización das mesmas, constando especificamente individualizados por proxectos.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para o fomento das devanditas actividades e imputables como ingreso no período impositivo.

Os investimentos serán considerados realizados cando os elementos patrimoniais sexan postos en condicións de funcionamento.

Polo tanto, só formarán parte da base da dedución aqueles gastos que sexan directamente imputables ao proxecto de investigación e desenvolvemento, non podendose aplicar a devandita dedución sobre os gastos indirectos (como é o caso dos gastos financeiros, os de estrutura xeral da empresa, entre outros), nin sobre todos os que, malia ter unha relación directa coa mencionada actividade non sexan susceptibles de individualización, ou se o devandito reparto non se realizou. Por iso, para a axeitada individualización por proxectos dos gastos directos incorridos en cada un deles , esíxese a concreción dos conceptos e dos importes dos mesmos.