Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Non obrigados a realizar pagamentos fraccionados

Non están obrigado a realizar pagamentos fraccionados:

  • As entidades cuxo importe neto da cifra de negocios non supere 6 millóns de euros durante os doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo ao que corresponda o pagamento fraccionado, nos supostos en que, de acordo coas normas reguladoras dos pagamentos fraccionados a conta do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda dos non Residentes, non deba efectuarse ingreso algún en concepto de pagamento fraccionado dos citados impostos no período correspondente. (Artigo 1 da Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo).

  • As agrupacións de interese económico españolas e unións temporais de empresas acollidas ao réxime especial do Capítulo II do Título VII da LIS, en que a porcentaxe de participación nas mesmas, na súa totalidade, corresponda a socios ou membros residentes en territorio español. (Artigo 1 da Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo).

  • As entidades ás que se refiren os apartados 4 e 5 do artigo 29 da LIS (que tributan ao 1 por cento e 0 por cento, respectivamente), conforme ao que se establece no artigo 40.1 da LIS .

  • As sociedades limitadas novas empresa que non están obrigadas a efectuar os pagamentos fraccionados a conta das liquidacións correspondentes aos dous primeiros períodos impositivos concluídos desde a súa constitución, de acordo co que se establece na disposición adicional sexta do texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo.