Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos e provisións por pensións non afectados polo artigo 11.12 LIS (artigos 14.1, 14.6 e 14.8 LIS)

Aínda que contablemente, as dotacións a provisións realizadas no período impositivo son deducible, a normativa do Imposto sobre Sociedades establece a non deducibilidade dalgúns gastos por provisións, que implica que o contribuínte teña que realizar unha serie de axustes que deberá consignar nos recadros [00335] e [00336] «Gastos e provisións por pensións non afectados polo art. 11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 e 14.8 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

 • O artigo 14.1 da LIS establece que non serán deducibles os gastos por provisións e fondos internos para a cobertura de continxencias idénticas ou análogas ás que son obxecto do Texto Refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.

  Polo tanto, no período impositivo en que se contabilicen estes gastos por provisións e fondos internos, deberase consignar o importe dos mesmos no recadro [00335] de aumentos.

  Non obstante, o artigo 14.1 da LIS establece que estes gastos serán fiscalmente deducibles no período impositivo en que se aboen as prestacións, polo que no devandito período impositivo se deberá consignar no recadro [00336] de diminucións os importes correspondentes a eses gastos que, nun período impositivo anterior, incluíronse da forma que se indicou.

 • O artigo 14.6 da LIS establece que os gastos de persoal que se correspondan con pagamentos baseados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución aos empregados, e satisfáganse mediante a entrega dos mesmos, serán fiscalmente deducibles cando se produza esta entrega.

  En aplicación do que se dispón neste precepto, o contribuínte no período impositivo en que se contabilicen estes gastos de persoal consignar o importe dos mesmos no recadro [00335] de aumentos. E no período impositivo en que se produza a entrega dos devanditos instrumentos, o contribuínte deberá consignar no recadro [00336] de diminucións os importes correspondentes a eses gastos que, nun período impositivo anterior, incluíronse da forma que se indicou.

 • No parágrafo primeiro do artigo 14.8 da LIS establécese que serán deducibles os gastos relativos ao fondo de provisións técnicas efectuados polas sociedades de garantía recíproca, con cargo á súa conta de perdas e ganancias, ata que o mencionado fondo alcance a contía mínima obrigatoria a que se refire o artigo 9 da Lei 1/1994, do 11 de marzo, sobre Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca. As dotacións que excedan as contías obrigatorias serán deducibles nun 75 por cento.

  Polo tanto, a partir de que o fondo de provisións técnicas alcance esa contía mínima, os gastos relativos ao devandito fondo só serán deducibles nun 75 por cento, polo que haberá que consignar no recadro [00335] de aumentos, o importe do 25 por cento correspondente a eses gastos non deducibles.