Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal das entidades parcialmente exentas

Os contribuíntes acollidos a este réxime especial das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS (pode consultar a relación de entidades parcialmente exentas no apartado «Obrigado a declarar» do Capítulo 1 deste Manual práctico), deberán realizar nos recadros [00389] e [00390] «Réxime de entidades parcialmente exentas (Capítulo XIV do Título VII LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

 • No recadro [00390] de diminucións, incluirán as rendas obtidas no período impositivo que, por aplicación do que se dispón na citada normativa, encóntrense exentas de gravame ou que non se deban computar para a determinación da base impoñible do imposto. Entre estas rendas, podemos citar as seguintes:

  • As que procedan da realización de actividades que constitúen o seu obxecto ou finalidade específica, sempre que non teñan a consideración de actividades económicas.

  • As derivadas de adquisicións e de transmisións a título lucrativo, sempre que unhas e outras obtéñanse ou realicen en cumprimento do seu obxecto ou finalidade específica.

  • As que se poñan de manifesto na transmisión onerosa de bens afectos á realización do obxecto ou finalidade específica, cando o total produto obtido destínese a novos investimentos relacionados co devandito obxecto social ou finalidade específica.

   Para ter en conta:

   En ningún dos tres supostos anteriores realizarase a corrección por diminución do resultado contable mediante o recadro [00390] de diminucións cando se trate de rendementos de actividades económicas, de rendas derivadas do patrimonio ou de rendas obtidas en transmisións distintas das sinaladas anteriormente.

  Os novos investimentos deberán realizarse dentro do prazo comprendido entre o ano anterior á data da entrega ou posta a disposición do elemento patrimonial e os tres anos posteriores e manterse no patrimonio da entidade durante 7 anos, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización que se aplique das admitidas no artigo 12.1 da LIS .

 • No recadro [00389] de aumentos, incluiranse as partidas non deducibles para a determinación dos rendementos gravados. Estas partidas non deducibles, ademais das establecidas pola normativa xeral do Imposto sobre Sociedades, son as seguintes:

  • Os gastos imputables exclusivamente ás rendas exentas. Os gastos parcialmente imputables ás rendas non exentas, serán deducibles na porcentaxe que representen os ingresos obtidos no exercicio de actividades económicas non exentas respecto dos ingresos totais da entidade.

  • As cantidades que constitúan aplicación de resultados e, en particular, de que se destinen ao sostemento das actividades exentas.

Os rendementos provenientes da actividade de ensino dun centro docente privado non están exentos. Os rendementos derivados da actividade de ensino teñen a consideración de rendementos de explotacións económicas, e, polo tanto, non se lles aplica a exención.