Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración de inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible, incluído o fondo de comercio

No artigo 13.2.a) da  LIS establécese que para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015 as perdas por deterioración do inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible, incluído o fondo de comercio, non son deducibles fiscalmente.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [00331] e [00332] «Perdas por deterioración de inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible, incluído o fondo de comercio (art. 13.2 a) e DT 15 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No recadro [00331] de aumentos, o contribuínte deberá incluír o importe das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios contabilizados no período impositivo obxecto de declaración, que non sexan deducibles fiscalmente segundo o que se dispón no artigo 13.2.a) da LIS .

  • En cambio, cando nun período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (recadro [00331]) por non ser fiscalmente deducible, prodúzase a recuperación de valor da deterioración , o contribuínte deberá incluír no recadro [00332] o importe correspondente á devandita reversión.

  • En relación ao que se dispón no artigo 13.2.a) da LIS , a disposición transitoria décimo quinta da LIS establece un réxime transitorio segundo o cal a reversión das perdas por deterioración do inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible que resultasen fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, integraranse na base impoñible do Imposto sobre Sociedades do período impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable. Neste caso, a devandita integración recollerase no recadro [00331] de aumentos.